09/05/2003 | 6073 Lượt xem |

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 92/2003/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 92/2003 /QĐ-TTG NGÀY 09 THÁNG 5 NĂM 2003 VỀ VIỆC CÔNG NHẬN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG LÀ ĐÔ THỊ LOẠI I

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 72/2001/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2001 của Chính phủ về việc phân loại đô thị và cấp quản lý đô thị;
Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận thành phố Hải Phòng là đô thị loại I.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan liên quan và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nguyễn Tấn Dũng

(Đã ký)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 92/2003/QD-TTG, QUYET DINH 92 2003, THU TUONG CHINH PHU, THANH PHO HAI PHONG, DO THI LOAI I 1, BO MAY HANH CHINH, XAY DUNG - DO THI