08/03/1967 | 3868 Lượt xem |

BỘ NỘI VỤ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 89-NV

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 1967

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ CHUẨN VIỆC THÀNH LẬP 4 THỊ TRẤN NÔNG TRƯỜNG THUỘC TỈNH THANH HÓA

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Nghị định số 130-CP ngày 29-9-1961 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nội vụ.
Căn cứ Quyết định số 56-CP ngày 24 tháng 4 năm 1963 của Hội đồng Chính phủ ủy nhiệm cho Bộ Nội vụ phê chuẩn việc phân vạch địa giới có liên quan đến các đơn vị hành chính xã, thị trấn.
Theo đề nghị của Ủy ban hành chính tỉnh Thanh Hóa.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay phê chuẩn việc thành lập 4 thị trấn nông trường có tên sau đây thuộc tỉnh Thanh Hóa.

- Thị trấn nông trường Hà Trung trực thuộc huyện Hà Trung.

- Thị trấn nông trường Sao vàng trực thuộc huyện Thọ Xuân.

- Thị trấn nông trường Phúc do trực thuộc huyện Cẩm Thủy.

- Thị trấn nông trường Yên Mỹ trực thuộc huyện Nông Cống.

Điều 2. – Ủy ban hành chính tỉnh Thanh Hóa, các ông Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ chính quyền địa phương Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
THỨ TRƯỞNG
Tô Quang Đẩu

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 89-NV, QUYET DINH 89-NV 1967, BO NOI VU, THI TRAN NONG TRUONG, THANH LAP, TINH THANH HOA, BO MAY HANH CHINH