28/02/2011 | 2693 Lượt xem |

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 832/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Luật Báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999;
Căn cứ Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quyết định số 77/2007/QĐ-TTg ngày 28 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông/bà Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các Cục, Vụ, Thanh tra, các đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Văn phòng TW Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Các Thứ trưởng;
- Các Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Các trường ĐH, CĐ và TCCN;
- Các cơ quan báo, đài;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ GD&ĐT;
- Lưu VT, VP.

BỘ TRƯỞNG
Phạm Vũ Luận

 

QUY CHẾ

PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 832/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Văn bản này quy định về chế độ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Văn bản này được áp dụng đối với các đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước, các đơn vị trực thuộc Bộ và các cán bộ, công chức, viên chức thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 2. Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

1. Chánh Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo là Người phát ngôn chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo (sau đây gọi tắt là Người phát ngôn).

Họ tên, chức vụ của Người phát ngôn được Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo bằng văn bản cho các cơ quan báo chí và các cơ quan quản lý nhà nước về báo chí.

2. Trong trường hợp cần thiết, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trực tiếp phát ngôn hoặc chỉ định người thay thế Người phát ngôn.

3. Người có thẩm quyền phát ngôn được quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này nhân danh Bộ Giáo dục và Đào tạo để phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Thông tin do những người này cung cấp là thông tin chính thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo có thể trả lời phỏng vấn, cung cấp thông tin thuộc lĩnh vực chuyên môn quản lý của đơn vị (trong trường hợp trưởng đơn vị đi công tác vắng, hoặc theo lĩnh vực chuyên môn sâu thì có thể uỷ quyền cho cấp phó) và chịu trách nhiệm về nội dung trả lời phỏng vấn trước pháp luật và Bộ trưởng.

Chương II

PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ

Điều 3. Phát ngôn và cung cấp thông tin định kỳ

1. Nội dung phát ngôn và cung cấp thông tin định kỳ bao gồm:

a) Các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giáo dục và đào tạo; các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b) Tình hình và kết quả hoạt động của ngành Giáo dục trên các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

c) Các vấn đề cần thiết khác theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ.

Nội dung thông tin được dùng để phát ngôn và cung cấp cho báo chí phải đảm bảo tính chính xác, trung thực và phải được lãnh đạo Bộ phụ trách phê duyệt.

2. Việc tổ chức cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí được thực hiện thông qua các hình thức sau:

a) Thường xuyên cung cấp thông tin cho báo chí trên Website của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ http://www.moet.gov.vn.

b) Tổ chức họp báo định kỳ 3 tháng/lần để cung cấp thông tin cho báo chí. Việc tổ chức họp báo được thực hiện theo quy định của pháp luật.

c) Cung cấp thông tin cho Trang tin điện tử của Chính phủ theo quy định của pháp luật.

d) Cung cấp thông tin cho báo chí bằng văn bản và thông tin trực tiếp tại cuộc họp giao ban báo chí hàng tuần do Bộ Thông tin và truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.

Điều 4. Phát ngôn và cung cấp thông tin trong trường hợp đột xuất

1. Người phát ngôn có trách nhiệm phát ngôn và cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho cơ quan báo chí trong những trường hợp đột xuất sau đây:

a) Khi thấy cần thiết phải thông tin trên báo chí về các sự kiện, vấn đề quan trọng tác động lớn đến dư luận xã hội thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo để xã hội nhìn nhận khách quan, khoa học về quan điểm và cách xử lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với các vấn đề, sự kiện đó.

Trong trường hợp cần có ngay ý kiến ban đầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Người phát ngôn cung cấp thông tin cơ bản cho báo chí chậm nhất 2 ngày, kể từ khi sự việc xảy ra.

b) Khi cơ quan báo chí hoặc cơ quan chỉ đạo, quản lý nhà nước về báo chí có yêu cầu phát ngôn và cung cấp thông tin về các sự kiện, vấn đề thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo được nêu trên báo chí.

c) Khi nhận được ý kiến, kiến nghị, phê bình, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân do cơ quan báo chí chuyển đến hoặc đăng, phát trên báo chí; Người phát ngôn phải tổ chức xử lý thông tin và thông báo cho cơ quan báo chí kết quả hoặc biện pháp giải quyết trong thời hạn theo quy định tại Điều 3, Nghị định số 51/2002/NĐ - CP ngày 26/4/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật báo chí.

d) Khi có căn cứ khẳng định báo chí đăng tải thông tin sai sự thật về những lĩnh vực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý, Người phát ngôn có trách nhiệm yêu cầu cơ quan báo chí đăng tải ý kiến phản hồi, cải chính theo quy định của pháp luật.

2. Việc tổ chức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong trường hợp đột xuất được thực hiện thông qua các hình thức sau:

a) Thông tin trên Website của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

b) Tổ chức họp báo;

c) Thông tin bằng văn bản hoặc bằng hình thức thích hợp khác.

Điều 5. Quyền và trách nhiệm của Người phát ngôn

1. Người phát ngôn được nhân danh Bộ Giáo dục và Đào tạo phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

2. Người phát ngôn có quyền yêu cầu các đơn vị, cá nhân liên quan thuộc cơ quan Bộ, đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, sở giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp và các đơn vị khác trong ngành Giáo dục cung cấp, tập hợp thông tin để phát ngôn, cung cấp định kỳ, đột xuất theo quy định tại Điều 3 và Điều 4 của Quy chế này.

3. Trong trường hợp đặc biệt, Người phát ngôn có thể báo cáo Bộ trưởng và đề nghị thành lập Hội đồng tư vấn để xử lý thông tin.

4. Người phát ngôn có quyền từ chối phát ngôn và không cung cấp thông tin cho báo chí trong các trường hợp sau:

a) Những vấn đề thuộc bí mật nhà nước, những bí mật thuộc về nguyên tắc và quy định của Đảng, những vấn đề không thuộc thẩm quyền phát ngôn;

b) Những vụ việc đang được điều tra, thanh tra liên quan đến giáo dục mà chưa có kết luận cuối cùng của cơ quan có thẩm quyền;

c) Những văn bản chính sách, đề án đang trong quá trình soạn thảo chưa được cấp có thẩm quyền cho phép phổ biến, lấy ý kiến rộng rãi trong xã hội.

5. Người phát ngôn có trách nhiệm đề nghị Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ định người khác thay thế trong thời gian vắng mặt hoặc trong các trường hợp cần thiết.

6. Người phát ngôn chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và trước pháp luật về nội dung phát ngôn và thông tin cung cấp cho báo chí.

Điều 6. Trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân liên quan trong việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

1. Các đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước, các đơn vị trực thuộc Bộ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời các nội dung thông tin thuộc phạm vi quản lý phục vụ cho việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí.

2. Văn phòng Bộ chủ trì việc liên lạc thường xuyên với các cơ quan báo chí, tổ chức họp báo định kỳ để Người phát ngôn cung cấp thông tin cho báo chí; theo dõi, kiểm tra, tổng hợp tình hình thực hiện quy chế, định kỳ hàng tháng báo cáo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Cục Công nghệ Thông tin, Báo Giáo dục và Thời đại có trách nhiệm đăng tải nội dung phát ngôn với báo chí của Người phát ngôn trên Website của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Báo Giáo dục và Thời đại và Báo điện tử Giáo dục và Thời đại.

4. Vụ Hợp tác quốc tế và các đơn vị liên quan phối hợp với Người phát ngôn trong việc thu thập, xử lý thông tin để Người phát ngôn thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí nước ngoài về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5. Cơ quan đại diện của Bộ tại Thành phố Hồ Chí Minh chủ động phối hợp với Văn phòng trong việc nắm tình hình dư luận quan tâm về giáo dục ở các tỉnh phía Nam, kịp thời xử lý phục vụ việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

6. Cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo

a) Có trách nhiệm phản ánh tình hình, cung cấp thông tin thuộc phạm vi, lĩnh vực được phân công theo dõi, phụ trách để các đối tượng được quy định tại Khoản 1, 2, 4 của Điều 2 Quy chế này thực hiện phát ngôn, trả lời phỏng vấn và cung cấp thông tin cho báo chí.

b) Không được nhân danh Bộ Giáo dục và Đào tạo để phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

c) Không thông tin về các vấn đề đang nghiên cứu, đang thảo luận hoặc đang xem xét giải quyết và chưa được cấp có thẩm quyền cho phép cung cấp thông tin.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Trách nhiệm quán triệt và tổ chức thực hiện

Thủ trưởng các đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước, các đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm phổ biến, quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức thuộc đơn vị mình và tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy chế này.

Điều 8. Xử lý vi phạm

Cán bộ, công chức, viên chức thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo vi phạm các quy định tại Quy chế này sẽ tùy theo tính chất và mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 832/QD-BGDDT, QUYET DINH 832 2011, BO GIAO DUC VA DAO TAO, QUY CHE PHAT NGON, CUNG CAP THONG TIN BAO CHI, CUNG CAP THONG TIN, GIAO DUC, VAN HOA - XA HOI