28/04/1987 | 3678 Lượt xem |

HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 816-QĐ/HĐNN7

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 1987

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CỬ ĐỒNG CHÍ HỒ NGỌC NHƯỜNG GIỮ CHỨC CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 100 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng,

QUYẾT ĐỊNH

Cử đồng chí Hồ Ngọc Nhường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, giữ chức Chủ nhiệm Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng.

 

 

HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHỦ TỊCH
Trường Chinh

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 816-QD/HDNN7, QUYET DINH 816-QD, HOI DONG NHA NUOC, DONG CHI HO NGOC NHUONG, CHU NHIEM VAN PHONG HOI DONG BO TRUONG, BO MAY HANH CHINH