13/06/1967 | 5765 Lượt xem |

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 76-CP

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 1967

 

QUYẾT ĐỊNH

HỢP NHẤT HUYỆN MỸ LỘC VÀ THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH THUỘC TỈNH NAM HÀ THÀNH MỘT ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH MỚI LẤY TÊN LÀ THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào điều 74 của Hiến pháp quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Chính phủ.
Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ và của Ủy ban hành chính tỉnh Nam Hà.
Căn cứ nghị quyết của Hội đồng Chính phủ trong phiên họp Hội nghị thường vụ của Hội đồng Chính phủ ngày 07 tháng 6 năm 1967.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay hợp nhất huyện Mỹ Lộc và thành phố Nam Định thuộc tỉnh Nam Hà thành một đơn vị hành chính mới lấy tên là thành phố Nam Định.

Điều 2. – Ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Ủy ban hành chính tỉnh Nam Hà chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

T.M. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Phạm Văn Đồng

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 76-CP, QUYET DINH 76-CP 1967, HOI DONG CHINH PHU, HOP NHAT HUYEN, HUYEN MY LOC, THANH PHO NAM DINH, TINH NAM HA, BO MAY HANH CHINH