17/03/1966 | 3570 Lượt xem |

BỘ NỘI VỤ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 73-NV

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 1966

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ CHUẨN VIỆC THÀNH LẬP HAI XÃ MỚI THUỘC HUYỆN NGA SƠN, TỈNH THANH HÓA

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Nghị định số 131-CP ngày 29 tháng 09 năm 1961 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nội vụ;
Căn cứ Quyết định số 36-CP ngày 24 tháng 04 năm 1963 của Hội đồng Chính phủ ủy nhiệm cho Bộ Nội vụ phê chuẩn việc phân vạch địa giới có liên quan đến các đơn vị hành chính xã và thị trấn;
Theo đề nghị của Ủy ban hành chính tỉnh Thanh-hóa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay phê chuẩn việc thành lập hai xã mới (xã khai hoang) thuộc huyện Nga-Sơn tỉnh Thanh-Hóa như sau:

1. Xã Nga-Tiến gồm có bốn hợp tác xã nông nghiệp: hợp tác xã Tân-Hải, hợp tác xã Tân-An, hợp tác xã Tân-Giáp, hợp tác xã Tân-Thành;

2. Xã Nga-Tân gồm có bốn hợp tác xã nông nghiệp: hợp tác xã Tân-Mỹ, hợp tác xã Tân-Hưng, hợp tác xã Tân-Trung, hợp tác xã Tân-Uyên;

Điều 2. Ủy ban hành chính tỉnh Thanh-Hóa, các ông Chánh văn phòng và Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Ngọc

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 73-NV, QUYET DINH 73-NV 1966, BO NOI VU, THANH LAP XA, HUYEN NGA SON, TINH THANH HOA, BO MAY HANH CHINH