02/03/1979 | 4292 Lượt xem |

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 73-CP

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 1979

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI MỘT SỐ XÃ VÀ TIỀU KHU THUỘC THÀNH PHỐ VINH, TỈNH NGHỆ TĨNH

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào điều 74 của Hiến pháp năm 1959 quy định các quyền hạn của Hội đồng Chính phủ
Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ Tĩnh,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay phê chuẩn việc điều chỉnh địa giới hành chính một số xã và tiểu khu thuộc thành phố Vinh, tỉnh Nghệ Tĩnh như sau:

1. Chuyển các xã Hưng Bình, Hưng Thủy, Vinh Hưng thành các tiểu khu lấy tên là Cửa Bắc, Tân Vinh, Hưng Bình, Lê Lợi, Cầu Cảng, Bến Thủy, Trường Thi, Đội Cung và Cửa Nam theo quy hoạch xây dựng thành phố Vinh.

2. Hợp nhất xã Hưng Vĩnh và xã Hưng Đông thành một xã lấy tên là xã Đông Vĩnh.

3. Sáp nhập xóm Yên Giang của xã Vinh Hưng và xóm Vĩnh Mỹ của xã Hưng Vĩnh vào xã Vĩnh Tân.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ Tĩnh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

TM. VÀ THỪA ỦY NHIỆM CỦA
HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG
Vũ Tuân

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 73-CP, QUYET DINH 73-CP 1979, HOI DONG CHINH PHU, THANH PHO VINH, DIEU CHINH DIA GIOI XA, TINH NGHE TINH, BO MAY HANH CHINH