05/03/1980 | 6623 Lượt xem |

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 72-CP

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 1980

 

QUYẾT ĐỊNH

SỐ 72 - CP CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ NGÀY 5 THÁNG 3 NĂM 1980 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HUYỆN AN THỤY, THÀNH LẬP HUYỆN ĐỒ SƠN VÀ HUYỆN KIẾN AN THUỘC THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào điều 74 của Hiến pháp năm 1959 quy định quyền hạn của Hội đồng Chính phủ;
Theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng và Ban tổ chức của Chính phủ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 - Nay phê chuẩn việc điều chỉnh địa giới huyện An Thuỵ, thị xã Đồ Sơn và thị xã Kiến An thuộc thành phố Hải Phòng như sau:

1. Cắt 21 xã của huyện An Thuỵ là các xã Tú Sơn, Đại Hợp, Đoàn Xá , Hợp Đức, Hoà Nghĩa, Anh Dũng, Minh Tân, Tân Phong, Đông Phương, Đại Đồng, Hưng Đạo, Đa Phúc, Ngũ Đoan, Đại Hà, Tân Trào, Thuỵ Hương, Kiến Quốc, Ngũ Phúc, Thanh Sơn, Hữu Bằng, Thuận Thiên sáp nhập với thị xã Đồ Sơn, thành một đơn vị hành chính mới lấy tên là huyện Đồ Sơn.

Huyện Đồ Sơn gồm 22 xã Tú Sơn, Đại Hợp, Đoàn Xá, Hợp Đức, Hoà Nghĩa, anh Dũng, Minh Tân, Tân Phong, Đông Phương, Đại Đồng, Hưng Đạo, Đa Phúc, Ngũ Đoan, Đại Hà, Tân Trào, Thuỵ Hương, Kiến Quốc, Ngũ Phúc, Thanh sơn, Hữu Bằng, Thuận Thiên, Bàng La (đổi tiểu khu Bàng La thành xã Bàng La) và 1 thị trấn Đồ Sơn (địa giới của thị trấn Đồ Sơn là địa giới của thị xã Đồ Sơn cũ, trừ xã Bàng La).

2. Cắt 16 xã còn lại của huyện An Thuỵ, là các xã An Thái, An Thọ, Mỹ Đức, Chiến Tháng, Tân Viên, Tân Dân, Thái Sơn, Trường Sơn, Quốc Tuấn, An Thắng, An Tiến, Trường Thành, Trường Thọ, Bát Trang, Quang Hưng, Quang Trung sáp nhập với thị xã Kiến An, thành một đơn vị hành chính mới lấy tên là huyện Kiến An.

Huyện Kiến An gồm 19 xã An Thái, An Thọ, Mỹ Đức, Chiến Thắng, Tân Viên, Tân Dân, Thái Sơn, Trường Sơn, Quốc Tuấn, An Thắng, An Tiến, Trường Thọ, Trường Thành, Bát Trang, Quang Hưng, Quang Trung, Đồng Hoà, Nam Hà, Bắc Hà và 1 thị trấn Kiến An (địa giới của thị trấn Kiến An là địa giới của thị xã Kiến An cũ, trừ 3 xã Đồng Hoà, Nam Hà, Bắc Hà).

Điều 2 - Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng và Ban tổ chức của Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Tố Hữu

(Đã ký)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 72-CP, QUYET DINH 72-CP 1980, HOI DONG CHINH PHU, THANH PHO HAI PHONG, DIEU CHINH DIA GIOI HUYEN, HUYEN AN THUY, THANH LAP HUYEN, HUYEN DO SON, HUYEN KIEN AN, BO MAY HANH CHINH