20/04/1978 | 4534 Lượt xem |

PHỦ THỦ TƯỚNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 70-BT

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 1978 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỢP NHẤT XÃ PHÚ DIỄN VÀ XÃ MINH KHAI THUỘC HUYỆN TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI, THÀNH MỘT XÃ LẤY TÊN LÀ XÃ PHÚ MINH

BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG

Căn cứ vào Quyết định số 214-CP ngày 02-11-1970 của Hội đồng Chính phủ ủy nhiệm cho Phủ thủ tướng phê chuẩn việc phân vạch địa giới có liên quan đến các đơn vị hành chính xã và thị trấn;
Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: - Nay phê chuẩn việc hợp nhất xã Phú Diễn và xã Minh Khai thuộc huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội, thành một xã lấy tên là xã Phú Minh

Điều 2: - Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG
Vũ Tuân

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 70-BT, QUYET DINH 70-BT 1978, PHU THU TUONG, HOP NHAT XA, HUYEN TU LIEM, THANH PHO HA NOI, XA PHU DIEN, XA MINH KHAI, XA PHU MINH, BO MAY HANH CHINH