13/01/1986 | 6366 Lượt xem |

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 7-HĐBT

Hà Nội, ngày 13 tháng 1 năm 1986

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 7-HĐBT NGÀY 13-1-1986 VỀ VIỆC CHIA HUYỆN AN BIÊN THUỘC TỈNH KIÊN GIANG

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ điều 107 của Hiên pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18-12-1980;
Căn cứ điều 16 của Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981;
Căn cứ Quyết định số 64b-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng ngày 12-9-1981;
Xét đề nghị của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang và Ban Tổ chức của Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay chia huyện An Biên thuộc tỉnh Kiên Giang thành hai huyện lấy tên là huyện An Biên và huyện An Minh.

- Huyện An Biên gồm thị trấn Thứ Ba và 12 xã Hoà Yên, Nam Yên, Tây Yên, Thuận Yên, Hưng Yên, Đông Yên, Thạch Yên, Vĩnh Yên, Bắc Thái, Trung Thái, Nam Thái và Đông Thái. Với diện tích tự nhiên là 57.538 hécta và 108.055 nhân khẩu.

Địa giới huyện An Biên ở phía đông giáp huyện Gò Quao và huyện Vĩnh Thuận; phía tây giáp huyện Kiên Hải và vịnh Rạch Giá; phía nam giáp huyện An Minh; phía bắc giáp huyện Châu Thành và vịnh Rạch Giá.

- Huyện An Minh gồm 11 xã Thuận Hoà, Nam Hoà, Đông Hoà, Tân Hoà, Tân Thạnh, Đông Thạnh, Ngọc Hưng, Đông Hưng, Tân Hưng, Vân Khánh và Khánh Vân. Với diện tích tự nhiên 55.824 hécta và 77.302 nhân khẩu.

Địa giới huyện An Minh ở phía đông và phía bắc giáp huyện An Biên; phía tây giáp huyện Kiên Hải và vịnh Rạch Giá; phía nam giáp huyện U Minh thuộc tỉnh Minh Hải.

Điều 2. Uỷ ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang và Ban Tổ chức của Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Đỗ Mười

(Đã ký)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 7-HDBT, QUYET DINH 7-HDBT 1986, HOI DONG BO TRUONG, TINH KIEN GIANG, HUYEN AN BIEN, CHIA HUYEN, BO MAY HANH CHINH