07/04/1966 | 8510 Lượt xem |

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 67-CP

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 1966

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHIA HUYỆN HÀ QUẢNG THUỘC TỈNH CAO BẰNG THÀNH HAI HUYỆN; HỢP NHẤT HAI HUYỆN AN DƯƠNG VÀ HẢI AN THUỘC THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG; ĐẶT XÃ BẰNG LA TRỰC THUỘC THỊ XÃ ĐỒ SƠN

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào điều 74 của Hiến pháp quy định nhiệm vụ quyền hạn của Hội đồng Chính phủ;
Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ, của Ủy ban hành chính khu tự trị Việt Bắc, Ủy ban hành chính tỉnh Cao Bằng và Ủy ban hành chính thành phố Hải Phòng;
Căn cứ nghị quyết của Hội đồng Chính phủ trong hội nghị thường vụ của Hội đồng Chính phủ ngày 23 tháng 03 năm 1966.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay chia huyện Hà Quảng thuộc tỉnh Cao Bằng thành hai huyện như sau:

1. Huyện Hà Quảng gồm có 20 xã là: Cải viên; Đào Ngạn; Hạ Thôn, Kéo Yên, Lũng Nậm; Cô muồi, Tòng Cột, Si Hai, Mạ ba, Nà Sắc, Nội thôn, Phù Ngọc, Hồng Si, Quý Quân, Sóc Hà, Thượng Thôn, Trường Hà, Vân An, Xuân Hòa, Yên Lũng;

2. Huyện Thông Nông gồm có 8 xã là: Đa Thông, Lương Thông, Cần Yên, Lương Can, Thanh Long, Ngọc Động, Bình Lăng và Yên Sơn.

Điều 2. – Nay hợp nhất hai huyện An Dương và Hải An thuộc thành phố Hải Phòng thành một huyện mới lấy tên là huyện An Hải.

Điều 3. – Nay đặt xã Bằng La (huyện Kiến Thụy) trực thuộc thị xã Đồ Sơn thuộc thành phố Hải Phòng.

Điều 4. – Ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Ủy ban hành chính khu tự trị Việt Bắc, Ủy ban hành chính tỉnh Cao Bằng và Ủy ban hành chính thành phố Hải Phòng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

T.M. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Phạm Văn Đồng

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 67-CP, QUYET DINH 67-CP 1966, CHINH PHU, HOP NHAT HUYEN, HUYEN HA QUANG, TINH CAO BANG, HUYEN AN DUONG, HUYEN HAI AN, THANH PHO HAI PHONG, XA BANG LA, THI XA DO SON, BO MAY HANH CHINH