29/12/2009 | 2089 Lượt xem |

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 66/2009/QĐ-UBND

Vĩnh Yên, ngày 29 tháng 12 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN GIAO VIỆC CHỨNG THỰC CÁC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH TỪ UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VĨNH YÊN VÀ THỊ XÃ PHÚC YÊN SANG TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG THỰC HIỆN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Công chứng số 82/2006/QH11 ngày 29/11/2006;
Căn cứ Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về cấp giấy CNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
Căn cứ Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ;
Theo đề nghị của Sở Tư pháp tại Tờ trình số 429/TT-STP ngày 27/11/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển giao việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất từ UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên và thị xã Phúc Yên sang tổ chức hành nghề công chứng thực hiện theo quy định pháp luật.

Đối với các tổ chức, cá nhân tham gia hợp đồng, giao dịch trên địa bàn các huyện còn lại có quyền lựa chọn công chứng của các tổ chức hành nghề công chứng hoặc chứng thực của UBND xã, thị trấn theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị; Các tổ chức hành nghề công chứng; Chủ tịch UBND xã, phường trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên và thị xã Phúc Yên; Các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Phi

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 66/2009/QD-UBND, QUYET DINH 66 2009, TINH VINH PHUC, CHUYEN GIAO, CHUNG THUC HOP DONG, CHUNG THUC GIAO DICH, THANH PHO VINH YEN, DICH VU PHAP LY