20/07/2011 | 5946 Lượt xem |

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 608/QĐHC-CTUBND

Sóc Trăng, ngày 20 tháng 07 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH NHÂN CÔNG, MÁY THI CÔNG KHI ÁP DỤNG ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DO CHỦ TỊCH UBND TỈNH SÓC TRĂNG CÔNG BỐ THEO MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 108/2010/NĐ-CP NGÀY 29/10/2010 CỦA CHÍNH PHỦ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 108/2010/NĐ-CP ngày 29/10/2010 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động;

Theo Công văn số 887/BXD-KTXD ngày 07/6/2011 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01/01/2011;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố hệ số điều chỉnh nhân công, máy thi công khi áp dụng đơn giá xây dựng công trình do Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng công bố theo mức lương tối thiểu quy định tại Nghị định số 108/2010/NĐ-CP ngày 29/10/2010 của Chính phủ theo phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2.

- Hệ số điều chỉnh nêu trên dùng để tham khảo áp dụng điều chỉnh phần đơn giá nhân công, máy thi công trong các đơn giá xây dựng công trình. Thời gian áp dụng việc điều chỉnh đơn giá xây dựng công trình kể từ ngày 01/01/2011.

- Việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình, điều chỉnh giá hợp đồng, thanh toán khối lượng: Chủ đầu tư tham khảo Công văn số 887/BXD-KTXD ngày 07/6/2011 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01/01/2011 và quyết định việc điều chỉnh dự toán, điều chỉnh hợp đồng và thanh toán theo đúng quy định.

Điều 3. Giám đốc Sở Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn việc điều chỉnh đơn giá nhân công, máy thi công và điều chỉnh dự toán xây dựng công trình nêu trên theo đúng quy định hiện hành. Bên cạnh đó, rà soát đơn giá xây dựng công trình (theo Quyết định số 991/QĐHC-CTUBND, ngày 11/7/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh), nếu không còn phù hợp thì tổ chức lập lại đơn giá xây dựng công trình để thay thế.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, tỉnh Sóc Trăng và các đối tượng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- Lưu: XD, TH, HC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thành Nghiệp

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số 608/QĐHC-CTUBND ngày 20/7/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc công bố hệ số điều chỉnh nhân công, máy thi công khi áp dụng đơn giá xây dựng công trình do Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng công bố theo mức lương tối thiểu quy định tại Nghị định số 108/2010/NĐ-CP ngày 29/10/2010 của Chính phủ)

STT

Tên đơn giá

Thành phần đơn giá

Khu vực xây dựng

Hệ số điều chỉnh

1

Đơn giá xây dựng công trình kèm theo Quyết định số 991/QĐHC-CTUBND ngày 11/7/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng

Nhân công, knc

TP. Sóc Trăng

3,000

Các huyện thuộc tỉnh Sóc Trăng

2,371

Máy thi công, kmtc

TP. Sóc Trăng

1,533

Các huyện thuộc tỉnh Sóc Trăng

1,446

2

Đơn giá khảo sát xây dựng kèm theo Quyết định số 992/QĐHC-CTUBND ngày 11/7/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng

Nhân công, knc

TP. Sóc Trăng

3,000

Các huyện thuộc tỉnh Sóc Trăng

2,371

3

Đơn giá sửa chữa công trình xây dựng (phần nhà cửa - vật kiến trúc) kèm theo Quyết định số 1631/QĐHC-CTUBND ngày 03/12/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng

Nhân công, knc

TP. Sóc Trăng

1,522

Các huyện thuộc tỉnh Sóc Trăng

1,203

Máy thi công, kmtc

TP. Sóc Trăng

1,171

Các huyện thuộc tỉnh Sóc Trăng

1,099

4

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng kèm theo Quyết định số 1435/QĐHC-CTUBND ngày 17/12/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng

Máy thi công, kmtc

TP. Sóc Trăng

1,031

Các huyện thuộc tỉnh Sóc Trăng

1,010

Lưu ý: Đối với đơn giá khảo sát xây dựng thì chỉ điều chỉnh hệ số nhân công, không điều chỉnh hệ số máy thi công vì nhân công điều khiển máy thi công tính vào chi phí nhân công khảo sát xây dựng.

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 608/QDHC-CTUBND, QUYET DINH 608, TINH SOC TRANG, DIEU CHINH HE SO NHAN CONG, HE SO DIEU CHINH CHI PHI MAY THI CONG, DON GIA XAY DUNG CONG TRINH, XAY DUNG - DO THI