01/11/1977 | 1600 Lượt xem |

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 601/QĐ-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 11 năm 1977

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG CÁC QUẬN, HUYỆN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN, HUYỆN

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ vào Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban hành chính các cấp ngày 27 tháng 10 năm 1962 ;
- Để đẩy mạnh công tác đấu tranh quản lý thị trường, chống đầu cơ tích trữ, gian thương hiện hành ;
- Xét đề nghị của đồng chí Trưởng Ban quản lý thị trường Thành phố,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay thành lập Ban quản lý thị trường cấp Quận, Huyện trực thuộc Ủy ban nhân dân Quận, Huyện.

Ban quản lý thị trường Quận, Huyện có nhiệm vụ chính như sau :

1. Nghiên cứu cụ thể hóa kế hoạch của Ban quản lý thị trường thành phố cho thích hợp với tình hình địa phương.

2. Xây dựng kế hoạch, biện pháp đấu tranh chống đầu cơ tích trữ, mua gian bán lận, tổ chức sắp xếp các chợ theo chủ trương chung của Ủy ban nhân dân Thành phố, nhằm tiến tới quản lý chặt chẽ thị trường, ổn định giá cả, góp phần ổn định từng bước đời sống nhân dân lao động.

3. Giúp Ủy ban nhân dân Quận, Huyện tổ chức, chỉ đạo đôn đốc các ngành, các cấp thực hiện tốt công tác quản lý thị trường.

4. Xét và đề nghị Ủy ban nhân dân Quận, Huyện ra quyết định xử lý những vụ vi phạm các quy định về quản lý thị trường, những vụ vi phạm chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa, theo tinh thần Chỉ thị số 146/TTg ngày 05 tháng 6 năm 1974 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2.- Chỉ định các ngành sau đây vào thành phần Ban quản lý thị trường Quận, Huyện :

1- Đ/c Phó Chủ tịch UBND Quận, Huyện phụ trách tài mậu làm Trưởng ban.

2- Đ/c Trưởng phòng Thương nghiệp, Phó ban

3- Đ/c Trưởng Công an Quận, Huyện, Phó ban

4- Đ/c Hội trưởng Hội LH Phụ nữ Quận, Phó ban

5- Đ/c Quận đội trưởng, Ủy viên

6- Đ/c Trưởng phòng Tài chánh, Ủy viên

7- Đ/c Viện trưởng Viện KSND Quận, Huyện, Ủy viên

8- Đc Trưởng phòng Thuế, Ủy viên

9- Đ/c Trưởng phòng Y tế

10- Đ/c Trưởng phòng Giao thông vận tải, Ủy viên

11- Đ/c Trưởng phòng Lương thực, Ủy viên

Điều 3.- Ban quản lý thị trường Quận, Huyện được sử dụng con dấu riêng để hoạt động. Giúp việc cho Ban có 03 (ba) cán bộ chuyên trách để nghiên cứu, tổng hợp tình hình hoạt động của Ban, dự thảo các văn bản, kế hoạc công tác. Nơi làm việc của Ban đặt tại Phòng Thương nghiệp Quận, Huyện. Mọi kinh phí hoạt động của Ban (kế cả phụ cấp bồi dưỡng ngoài giờ) được dùng kinh phí cải tạo, do Ban Cải tạo Quận, Huyện dự trù.

Điều 4.- Các đồng chí Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chánh quyền, Giám đốc Sở Tài chánh, Trưởng Ban Cải tạo Thành phố, Giám đốc Sở Công an, Giám đốc Sở Thương nghiệp, Trưởng Ban quản lý thị trường Thành phố và Ủy ban nhân dân các Quận, Huyện có trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
-Như điều 4
-Vp. Phủ Thủ tướng “để b/c”
-Ban TV. Thành ủy “để b/c”
-Ban Cải tạo TƯ “để b/c”
-Các thành viên của Ban quản lý thị trường TP (để biết)
-Tổng hợp UB (anh Bé)
-Lưu.
nc.40b

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Lê Đình Nhơn

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 601/QD-UB, QUYET DINH 601, THANH PHO HO CHI MINH, BAN QUAN LY THI TRUONG, UY BAN NHAN DAN, THUONG MAI, BO MAY HANH CHINH