26/02/1980 | 3855 Lượt xem |

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 60-CP

Hà Nội, ngày 26 tháng 2 năm 1980

 

QUYẾT ĐỊNH

SỐ 60 - CP  CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ NGÀY 26 THÁNG 2 NĂM 1980 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI MỘT SỐ XÃ VÀ THỊ TRẤN THUỘC TỈNH SƠN LA

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào điều 74 của Hiến pháp năm 1959;
Theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 - Nay phê chuẩn việc điều chỉnh địa giới một số xã và thị trấn của các huyện Mộc Châu, Mai Sơn thuộc tỉnh Sơn La như sau:

Huyện Mộc Châu:

1. Sáp nhập xã Chờ Lồng và hai bản Bó Bun, Chiềng Đi của xã Phiêng Luông vào thị trấn nông trường Mộc Châu thành một đơn vị hành chính mới lấy trên là thị trấn nông trường Mộc Châu.

2. Sáp nhập các bản To Láng, Nà Tén, Chiềng Ve của xã Lóng Sập vào thị trấn nông trường Chiềng Ve.

Huyện Mai Sơn:

1. Thành lập thị trấn nông trường Chiềng Sung trên cơ sở sáp nhập xã Chiềng Sung (trừ bản Phang, bản Xúm, bản Hin Hùn) vào nông trường Chiềng Sung. Ba bản còn lại là bản Phàng, bản Xúm, bản Hin Hùn của xã Chiềng Sung (cũ) sáp nhập vào xã Mường Bằng cùng huyện.

2. Sáp nhập hai bản Pát Ca và Nà Hường của xã Hát Lót vào thị trấn nông trường Tô Hiệu.

Điều 2 - Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Vũ Tuân

(Đã ký)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 60-CP, QUYET DINH 60-CP 1980, HOI DONG CHINH PHU, TINH SON LA, DIEU CHINH DIA GIOI XA, DIEU CHINH DIA GIOI THI TRAN, BO MAY HANH CHINH