20/02/2009 | 1604 Lượt xem |

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 575/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ “XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG PHẠM NGỌC THẠCH VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG LAO VÀ BỆNH PHỔI”

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Thông tư số 01/2008/TT-BYT ngày 22/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành y tế;
Xét đề nghị của Giám đốc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi trung ương tại Công văn số 1233/BVL&BPTƯ ngày 22/8/2008;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế “Xét tặng Giải thưởng Phạm Ngọc Thạch về công tác phòng, chống lao và bệnh phổi”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, ban hành.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ; Chánh Thanh tra Bộ; Vụ trưởng Vụ Pháp chế; Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình; Vụ trưởng, Cục trưởng các Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế; Giám đốc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Trung ương và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Quốc Triệu

 

QUY CHẾ

XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG PHẠM NGỌC THẠCH VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG LAO VÀ BỆNH PHỔI

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 575/QĐ-BYT ngày 20 tháng 02 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định đối tượng, tiêu chuẩn, thẩm quyền, thủ tục, hồ sơ, quyền lợi và nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức trong việc xét tặng Giải thưởng Phạm Ngọc Thạch về công tác phòng, chống lao và bệnh phổi (sau đây gọi tắt là Giải thưởng Phạm Ngọc Thạch).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Giải thưởng Phạm Ngọc Thạch được xét tặng cho các đối tượng:

1. Cá nhân, tổ chức trong ngành y tế đạt thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống lao và bệnh phổi.

2. Cá nhân, tổ chức ngoài ngành y tế có đóng góp đặc biệt xuất sắc cho công tác phòng, chống lao và bệnh phổi.

3. Cá nhân, tổ chức nước ngoài có đóng góp đặc biệt xuất sắc cho công tác phòng, chống lao và bệnh phổi tại Việt Nam.

Điều 3. Mục đích xét tặng

1. Tôn vinh các cá nhân, tổ chức có nhiều đóng góp cho công tác phòng, chống lao và bệnh phổi.

2. Khuyến khích các cá nhân, tổ chức tích cực tham gia làm công tác phòng, chống lao và bệnh phổi.

Điều 4. Thẩm quyền xét tặng

Thầm quyền quyết định tặng Giải thưởng Phạm Ngọc Thạch về công tác phòng, chống lao và bệnh phổi theo quy định tại Quy chế này do Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định trên cơ sở đề nghị của Hội đồng xét tặng cấp Bộ Y tế.

Điều 5. Thời gian xét tặng

Giải thưởng Phạm Ngọc Thạch được xét tặng mỗi năm một lần và công bố vào ngày 07 tháng 5 hàng năm, kỷ niệm ngày sinh của Bác sỹ Phạm Ngọc Thạch.

Điều 6. Nguyên tắc xét tặng

1. Giải thưởng Phạm Ngọc Thạch được tặng, truy tặng một lần cho đối tượng đủ tiêu chuẩn theo quy định của Quy chế này.

2. Việc xét tặng Giải thưởng phải bảo đảm các yêu cầu:

a) Đúng đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục quy định tại Quy chế này;

b) Chính xác, công khai, dân chủ, bỏ phiếu kín và quyết định theo đa số;

c) Không xét tặng Giải thưởng Phạm Ngọc Thạch cho các đối tượng đang bị xử lý kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị xử phạt vi phạm hành chính về chuyên môn kỹ thuật y tế.

Điều 7. Chế độ đối với cá nhân, tổ chức được tặng giải thưởng

Cá nhân, tổ chức được tặng Giải thưởng Phạm Ngọc Thạch về công tác phòng, chống lao và bệnh phổi sẽ được nhận:

1. Bằng chứng nhận thành tích về công tác phòng, chống lao và bệnh phổi của Bộ trưởng Bộ Y tế theo mẫu tại Phụ lục số 1 ban hành kèm Quy chế này;

2. Biểu trưng (vật lưu niệm) theo mẫu tại Phụ lục số 1 ban hành kèm Quy chế này;

3. Tiền thưởng từ nguồn kinh phí của Giải thưởng Phạm Ngọc Thạch;

4. Ghi tên trong Sổ vàng giải thưởng.

Điều 8. Quyền, nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức được tặng giải thưởng

1. Cá nhân, tổ chức được tặng Giải thưởng Phạm Ngọc Thạch có quyền lưu giữ, trưng bày và sử dụng hiện vật, giải thưởng được tặng.

2. Cá nhân, tổ chức được tặng Giải thưởng Phạm Ngọc Thạch có nghĩa vụ bảo quản hiện vật, giải thưởng được tặng, không được cho người khác mượn để mưu cầu mục đích cá nhân.

Chương II

TIÊU CHUẨN XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG PHẠM NGỌC THẠCH

Điều 9. Tiêu chuẩn xét tặng cho cá nhân

1. Xét tặng Giải thưởng Phạm Ngọc Thạch cho cá nhân trong ngành y tế làm công tác phòng, chống lao và bệnh phổi đạt 4 tiêu chuẩn sau:

a) Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;

b) Đủ 20 năm công tác liên tục trong chuyên ngành lao - bệnh phổi hoặc có tổng thời gian công tác trong ngành y tế là 25 năm, trong đó có 15 năm công tác liên tục trong chuyên ngành lao - bệnh phổi;

c) Có đóng góp đặc biệt xuất sắc, nổi bật cho hoạt động phòng, chống lao và bệnh phổi thuộc một trong các lĩnh vực sau:

- Tổ chức, thực hiện các hoạt động phòng, chống lao và bệnh phổi.

- Khám, chữa bệnh, chăm sóc, phục vụ người bệnh.

- Nghiên cứu khoa học, giảng dạy, phổ biến kiến thức trong lĩnh vực chuyên ngành lao và bệnh phổi.

d) Đạt 2/3 số phiếu tín nhiệm của Hội đồng cấp cơ sở.

2. Xét tặng Giải thưởng Phạm Ngọc Thạch cho cá nhân ngoài ngành y tế và người nước ngoài đạt 2 tiêu chuẩn sau:

a) Có nhiều đóng góp đặc biệt xuất sắc cho sự phát triển công tác phòng, chống lao và bệnh phổi tại Việt Nam được cơ quan có thẩm quyền cấp Bộ, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xác nhận;

b) Có công trình hoặc đề tài nghiên cứu có giá trị đối với chuyên ngành lao và bệnh phổi được Hội đồng khoa học chuyên khoa đầu ngành lao và bệnh phổi công nhận.

Điều 10. Tiêu chuẩn xét tặng cho tổ chức

1. Xét tặng Giải thưởng Phạm Ngọc Thạch cho các tổ chức trong ngành y tế làm công tác phòng, chống lao và bệnh phổi đạt tiêu chuẩn sau:

a) Thực hiện có hiệu quả các hoạt động phòng, chống lao và bệnh phổi, góp phần làm giảm tỷ lệ mắc lao và bệnh phổi tại địa phương. Quản lý tốt các bệnh phổi và hạn chế tối đa tác hại của bệnh phổi đến sức khoẻ nhân dân địa phương.

b) Làm tốt công tác xã hội hoá hoạt động phòng, chống lao và bệnh phổi đạt hiệu quả; huy động được nhiều cá nhân, tổ chức tham gia công tác phòng, chống lao và bệnh phổi.

2. Xét tặng Giải thưởng Phạm Ngọc Thạch cho các tổ chức ngoài ngành y tế và tổ chức nước ngoài có đóng góp đặc biệt xuất sắc cho sự phát triển công tác phòng, chống lao và bệnh phổi tại Việt Nam về khoa học kỹ thuật, trang thiết bị và tài chính.

Việc xét tặng cho các tổ chức quy định tại khoản này do thủ trưởng đơn vị đề nghị Hội đồng xét tặng cấp cơ sở xem xét trình Hội đồng cấp Bộ theo thủ tục rút gọn (Không phải thực hiện việc bỏ phiếu tín nhiệm của Hội nghị toàn thể viên chức của đơn vị).

Chương III

THỦ TỤC, HỒ SƠ

Điều 11. Thành lập Hội đồng xét tặng các cấp

Hội đồng xét tặng được tổ chức theo 2 cấp: Hội đồng cấp cơ sở xét chọn và lập hồ sơ đề nghị Hội đồng cấp Bộ Y tế (Sau đây gọi tắt là Hội đồng cấp Bộ) qua Thường trực Hội đồng cấp Bộ Y tế.

1. Hội đồng cấp cơ sở

a) Hội đồng xét tặng Giải thưởng Phạm Ngọc Thạch về công tác phòng, chống lao và các bệnh phổi (sau đây gọi tắt là Hội đồng cấp cơ sở) được thành lập tại các đơn vị Lao và Bệnh phổi ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và thuộc Bộ (Bệnh viện, các cơ sở y tế, các Viện, Trường đại học....).

b) Hội đồng cấp cơ sở có từ 7 đến 9 thành viên do Thủ trưởng đơn vị ra Quyết định thành lập, gồm: Thủ trưởng đơn vị là Chủ tịch hội đồng, các thành viên gồm: Lãnh đạo đơn vị, đại diện tổ chức Đảng, Công đoàn, Hội đồng thi đua và đại diện lãnh đạo khoa, phòng, ban thuộc đơn vị cơ sở, lãnh đạo Chi hội Lao và bệnh phổi.

2. Hội đồng cấp Bộ Y tế

a) Hội đồng cấp Bộ có từ 9 đến 11 thành viên do Bộ trưởng Bộ Y tế ra Quyết định thành lập, gồm:

- Giám đốc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Trung ương là Chủ tịch Hội đồng.

- Các thành viên: Chủ nhiệm dự án Phòng, chống lao Quốc gia, đại diện Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng - Bộ Y tế, đại diện Hội đồng khoa học và Hội đồng thi đua Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Trung ương, đại diện lãnh đạo Hội Lao và bệnh phổi Việt Nam và một số đại diện có uy tín trong ngành lao và bệnh phổi.

b) Thường trực Hội đồng cấp Bộ:

- Thường trực Hội đồng cấp Bộ là bộ phận giúp việc cho Hội đồng đặt tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Trung ương.

- Chức năng, nhiệm vụ, cơ chế và kinh phí hoạt động của Thường trực Hội đồng cấp Bộ do Chủ tịch Hội đồng cấp Bộ quyết định theo thẩm quyền.

c) Giao Chủ tịch Hội đồng cấp Bộ ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng cấp Bộ.

Điều 12. Quy trình xét chọn tại Hội đồng cấp cơ sở

1. Bước 1:

Hàng năm, Thủ trưởng các đơn vị cấp cơ sở phối hợp với Chủ tịch Chi hội Lao và Bệnh phổi có trách nhiệm :

- Tổ chức phổ biến, thông báo công khai, rộng rãi cho tập thể cán bộ, viên chức trong đơn vị quán triệt về nội dung, tiêu chuẩn xét tặng Giải thưởng Phạm Ngọc Thạch.

- Hướng dẫn đơn vị đề cử những cá nhân thuộc đơn vị, các tổ chức đủ tiêu chuẩn xét tặng.

- Lập danh sách và hướng dẫn những cá nhân, tổ chức được đề cử làm bản báo cáo thành tích có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị.

2. Bước 2:

a) Tổ chức Hội nghị toàn thể viên chức của đơn vị và tiến hành bỏ phiếu kín. Hội nghị hợp lệ khi có ít nhất 2/3 số viên chức có mặt bỏ phiếu, kết quả kiểm phiếu được lập thành biên bản.

b) Chỉ những cá nhân, tổ chức đạt ít nhất 2/3 số phiếu tín nhiệm trên tổng số người tham gia bầu, mới được đưa ra Hội đồng cấp cơ sở xem xét.

c) Thông báo công khai kết quả danh sách những cá nhân, tổ chức đạt số phiếu tín nhiệm tại đơn vị ít nhất 07 ngày làm việc để cán bộ, viên chức biết và góp ý kiến, sau đó tập hợp trình Hội đồng cấp cơ sở xem xét.

d) Tất cả các đơn thư khiếu nại, tố cáo có danh phải được giải quyết trước khi Hội đồng cấp cơ sở họp.

3. Bước 3:

Hội đồng cấp cơ sở họp thảo luận, bỏ phiếu kín. Chỉ những cá nhân, tổ chức đạt ít nhất 2/3 số phiếu tín nhiệm trên tổng số thành viên Hội đồng cấp cơ sở theo quyết định thành lập mới được lập danh sách đề nghị lên Hội đồng cấp Bộ.

Điều 13. Trách nhiệm của Hội đồng cấp cơ sở

1. Hội đồng cấp cơ sở chủ động phát hiện, lựa chọn các cá nhân, tổ chức có nhiều đóng góp cho công tác phòng, chống lao và bệnh phổi, xứng đáng được đề nghị tặng Giải thưởng Phạm Ngọc Thạch.

2. Chịu trách nhiệm trước Hội đồng xét tặng Giải thưởng Phạm Ngọc Thạch cấp Bộ về quyết định giới thiệu của mình.

3. Thường xuyên tổ chức thông tin, tuyên truyền gương điển hình được tặng Giải thưởng Phạm Ngọc Thạch về công tác phòng, chống lao và bệnh phổi bằng các hình thức phù hợp.

Điều 14. Trách nhiệm của Hội đồng xét tặng cấp Bộ

1. Hội đồng thẩm định xem xét đánh giá hồ sơ của các cá nhân, tổ chức từ các Hội đồng cấp cơ sở chuyển lên chậm nhất trong 30 ngày kể từ ngày nhận được đối với các hồ sơ đủ điều kiện.

2. Đảm bảo nguyên tắc xét tặng giải thưởng theo quy định tại Điều 6 Chương I của Quy chế này.

3. Tổ chức trao tặng giải thưởng trang trọng, có ý nghĩa.

Điều 15. Hồ sơ trình Hội đồng cấp Bộ

Hội đồng cấp cơ sở có trách nhiệm tổng hợp kết quả, gửi hồ sơ về Hội đồng xét tặng cấp Bộ trước ngày 15 tháng 02 hàng năm, bao gồm:

1. Tờ trình Hội đồng xét tặng cấp Bộ kèm theo danh sách đề nghị tặng Giải thưởng Phạm Ngọc Thạch.

2. Biên bản kết quả bỏ phiếu kín của Hội đồng cấp cơ sở.

3. Bản báo cáo thành tích của cá nhân, tổ chức có xác nhận của Hội đồng cấp cơ sở trình Hội đồng xét tặng cấp Bộ.

Mẫu hồ sơ thực hiện theo mẫu hướng dẫn tại Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Quy chế này.

Điều 16. Quy trình xét chọn tại Hội đồng cấp Bộ

1. Thường trực Hội đồng có trách nhiệm thẩm định Hồ sơ do Hội đồng cấp cơ sở gửi về và tổng hợp trình Hội đồng cấp Bộ xem xét trước ngày 31 tháng 3 hàng năm.

2. Trên cơ sở kết quả thẩm định Hồ sơ của Thường trực Hội đồng, Hội đồng cấp Bộ họp xét duyệt các hồ sơ của Hội đồng cấp cơ sở trình lên và tiến hành bỏ phiếu kín. Chỉ những cá nhân, tổ chức đạt ít nhất 2/3 số phiếu tín nhiệm trên tổng số thành viên Hội đồng cấp Bộ theo quyết định thành lập mới được đề nghị Bộ trưởng Bộ Y tế xem xét quyết định.

3. Thường trực Hội đồng lập hồ sơ trình Bộ trưởng Bộ Y tế ký Quyết định tặng Giải thưởng Phạm Ngọc Thạch.

Chương IV

KINH PHÍ GIẢI THƯỞNG PHẠM NGỌC THẠCH

Điều 17. Nguồn kinh phí Giải thưởng Phạm Ngọc Thạch

1. Kinh phí chi cho Giải thưởng Phạm Ngọc Thạch được hình thành từ nguồn huy động xã hội hóa, đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho Giải thưởng và các nguồn thu hợp pháp khác được phép trích (nếu có).

2. Giao Thường trực Hội đồng cấp Bộ - Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Trung ương có trách nhiệm tạo lập, huy động, quản lý và sử dụng kinh phí theo đúng quy định của pháp luật và Quy chế này.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 18. Tổ chức thực hiện

Giao Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Trung ương là cơ quan Thường trực của Hội đồng xét tặng Giải thưởng Phạm Ngọc Thạch cấp Bộ Y tế có trách nhiệm căn cứ các quy định của pháp luật để tổ chức và hướng dẫn các cá nhân, tổ chức thực hiện Quy chế này và định kỳ tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng Bộ Y tế (qua Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Y tế)./.

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 575/QD-BYT, QUYET DINH 575 2009, BO Y TE, GIAI THUONG PHAM NGOC THACH, PHONG CHONG BENH LAO PHOI, XET TANG GIAI THUONG, THE THAO - Y TE, VAN HOA - XA HOI