11/03/1977 | 4799 Lượt xem |

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 54-CP

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 1977

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỢP NHẤT MỘT SỐ HUYỆN THUỘC TỈNH LONG AN

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào điều 74 của Hiếp pháp năm 1959 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Chính phủ;
Theo đề nghị của Ban tổ chức của Chính phủ và của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay phê chuẩn việc hợp nhất một số huyện thuộc tỉnh Long An như sau:

1. Hợp nhất huyện Châu Thành và huyện Tân Trụ thành một huyện lấy tên là huyện Tân Châu;

2. Hợp nhất huyện Bến Lức và huyện Thủ Thừa thành một huyện lấy tên là huyện Bến Thủ.

Điều 2. Ban tổ chức của Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh Long An chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Duy Trinh

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 54-CP, QUYET DINH 54-CP 1977, HOI DONG CHINH PHU, HOP NHAT HUYEN, TINH LONG AN, BO MAY HANH CHINH