03/10/1994 | 4224 Lượt xem |

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 534-TTg

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 1994

 

QUYẾT ĐỊNH

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP ĐÔNG ĐÔ 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị định số 15-CP ngày 2-3-1993 về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Tờ trình số 6627-TTCB ngày 23-9-1994)
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép thành lập Trường Đại học Dân lập Đông Đô.

Điều 2. Trường Đại học Dân lập Đông Đô là cơ sở đào tạo đại học, chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Hệ thống văn bằng của Trường đại học dân lập Đông Đô nằm trong hệ thống văn bằng Quốc gia.

Điều 3. Trường Đại học Dân lập Đông Đô tổ chức và hoạt động theo luật pháp, theo Quy chế Đại học Dân lập do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và theo Điều lệ của Trường do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.

Điều 4. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Bộ trưởng và Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 534-TTG, QUYET DINH 534-TTG 1994, THU TUONG CHINH PHU, THANH LAP TRUONG DAI HOC, TRUONG DAI HOC DAN LAP DONG DO, GIAO DUC