19/03/2012 | 3391 Lượt xem |

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 513/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 19 tháng 3 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH BẠC LIÊU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 120/2011/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính tại một số nghị định của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 14/TTr-SCT ngày 02 tháng 3 năm 2012 và Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này là 06 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi giải quyết của Sở Công thương.

Điều 2. Giao Sở Công Thương tổ chức thực hiện theo phạm vi, chức năng; thông báo 06 thủ tục hành chính bị bãi bỏ đến sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công thương và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thanh Dũng

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH BẠC LIÊU

(Ban hành kèm theo Quyết định số 513/QĐ-UBND ngày 19 tháng 3 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

DANH MỤC CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG

TT

Tên thủ tục hành chính

Ghi chú

Lĩnh vực: Thương mại

01

Chấp thuận đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại trong nước

Số, ký hiệu của hồ sơ thủ tục hành chính: T-BLI-137138-TT

Bãi bỏ theo Điều 3, Nghị định số 120/2011/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ

02

Chấp thuận đăng ký lại hoạt động nhượng quyền thương mại trong nước

Số, ký hiệu của hồ sơ thủ tục hành chính: T-BLI-137150-TT

Bãi bỏ theo Điều 3, Nghị định số 120/2011/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ

03

Thay đổi đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại trong nước

Số, ký hiệu của hồ sơ thủ tục hành chính: T-BLI-137166-TT

Bãi bỏ theo Điều 3, Nghị định số 120/2011/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ

04

Cấp giấy chứng nhận đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại

Số, ký hiệu của hồ sơ thủ tục hành chính: T-BLI-137180-TT

Bãi bỏ theo Điều 4, Nghị định số 120/2011/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ

05

Cấp giấy chứng nhận đăng ký lại dấu nghiệp vụ giám định thương mại

Số, ký hiệu của hồ sơ thủ tục hành chính: T-BLI-137204-TT

Bãi bỏ theo Điều 4, Nghị định số 120/2011/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ

06

Đăng ký bổ sung, sửa đổi dấu nghiệp vụ giám định thương mại

Số, ký hiệu của hồ sơ thủ tục hành chính: T-BLI-137225-TT

Bãi bỏ theo Điều 4, Nghị định số 120/2011/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 513/QD-UBND, QUYET DINH 513, TINH BAC LIEU, THU TUC HANH CHINH BI BAI BO, SO CONG THUONG, BAI BO THU TUC HANH CHINH, THUONG MAI, BO MAY HANH CHINH