17/02/1979 | 3419 Lượt xem |

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 51-CP

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 1979

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỢP NHẤT XÃ ĐỊNH CÔNG VÀ XÃ ĐỊNH THÀNH THUỘC HUYỆN THIỆU YÊN, TỈNH THANH HÓA THÀNH MỘT XÃ

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Điều 74 của Hiến pháp năm 1959 quy định quyền hạn của Hội đồng Chính phủ;
Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay phê chuẩn việc hợp nhất xã Định Công và xã Định Thành thuộc huyện Thiệu Yên, tỉnh Thanh Hóa thành một xã lấy tên là xã Công Thành.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

TM. VÀ THỪA ỦY NHIỆM CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG
Vũ Tuân

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 51-CP, QUYET DINH 51-CP, HOI DONG CHINH PHU, TINH THANH HOA, HOP NHAT XA, XA DINH CONG, XA DINH THANH, HUYEN THIEU YEN, BO MAY HANH CHINH