05/04/2011 | 2047 Lượt xem |

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 491/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ CHUẨN VIỆC MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NHIỆM KỲ 2004 - 2011

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị quyết số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội về việc kéo dài nhiệm kỳ hoạt động 2004 - 2009 của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp;
Căn cứ Nghị định số 107/2004/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên Ủy ban nhân dân các cấp đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 82/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2008 và Nghị định số 27/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2009;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tại Tờ trình số 02/TTr-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2011 và đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 1034/TTr-BNV ngày 28 tháng 3 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê chuẩn việc miễn nhiệm các thành viên sau đây của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2004 - 2011 để nhận nhiệm vụ mới:

1. Ông Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

2. Ông Phan Tấn Tài, Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, TCCV (5b). H. Anh

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 491/QD-TTG, QUYET DINH 491 2011, THU TUONG CHINH PHU, PHE CHUAN MIEN NHIEM, THANH VIEN UY BAN NHAN DAN, NHIEM KY 2004 - 2011, BO MAY HANH CHINH