13/11/2007 | 3277 Lượt xem |

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 4840/QĐ-UBND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 13 tháng 11 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THAY ĐỔI, BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG Y TẾ DỰ PHÒNG TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Quyết định số 2785/QĐ-BYT ngày 10/8/2005 của Bộ Y tế về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án hỗ trợ phát triển hệ thống Y tế dự phòng;
Căn cứ Quyết định số 3246/QĐ-UBND ngày 19/9/2007 của Chủ tịch Ủy  ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Quản lý dự án hỗ trợ phát triển hệ thống Y tế dự phòng tỉnh Ninh Thuận;
Xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 1866/TTr-SYT ngày 31/10/2007
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thay đổi, bổ sung thành viên Ban Quản lý dự án hỗ trợ phát triển hệ thống Y tế dự phòng tỉnh Ninh Thuận, cụ thể như sau:

1. Cử ông Nguyễn Văn Phước, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, Ủy viên Ban Quản lý dự án làm Phó Giám đốc Thường trực dự án thay thế ông Nguyễn Văn Tuấn, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh.

Lý do: ông Nguyễn Văn Tuấn đi học tập trung tại Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh.

2. Bổ sung ông Lê Trọng Lưu, Phó Phòng Nghiệp vụ Y của Sở Y tế Ninh Thuận: Ủy viên.

Điều 2. Trưởng Ban Quản lý dự án có trách nhiệm phân công lại nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Quản lý dự án.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2007 và bổ sung Quyết định số 3246/QĐ-UBND ngày 19/9/2005 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, các Ông có tên tại Điều 1 và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Thanh

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 4840/QD-UBND, QUYET DINH 4840, TINH NINH THUAN, Y TE DU PHONG, BO SUNG THANH VIEN, THAY DOI THANH VIEN, BO MAY HANH CHINH, THE THAO- Y TE