18/12/2007 | 2518 Lượt xem |

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4751/QĐ-UBND

Hạ Long, ngày 18 tháng 12 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN LOẠI CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ thi hành Nghị định số 15/2007/NĐ-CP ngày 26/01/2007 của Chính phủ và Thông tư số 05/2007/TT-BNV ngày 21/6/2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về phân loại đơn vị hành chính cấp xã;
Xét đề nghị của Hội đồng Thẩm định việc phân loại đơn vị hành chính cấp xã tại tờ trình số 03/HĐTĐ-TTr ngày 10/12/2007,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Quyết định việc phân loại các đơn vị hành chính các xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Quảng Ninh như sau:

1. Số đơn vị hành chính cấp xã loại I: 18 phường, 02 thị trấn, 26 xã,

2. Số đơn vị hành chính cấp xã loại II: 24 phường, 04 thị trấn, 71 xã;

3. Số đơn vị hành chính cấp xã loại III: 03 phường, 05 thị trấn, 33 xã;

(Có danh sách kèm theo)

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 2. Các ông, bà Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thủ trưởng các Sở, Ban ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Quyết định thi hành.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Vũ Nguyên Nhiệm

 

DANH SÁCH

PHÂN LOẠI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4751/2007/QĐ-UBND ngày 18/12/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh)

STT

Huyện, thị xã, thành phố

Đơn vị loại 1

Đơn vị loại 2

Đơn vị loại 3

A

B

1

2

3

1

Thành phố Hạ Long

1

Phường Bãi Cháy

1

Phường Hà Khánh

1

Phường Tuần Châu

2

Phường Hồng Hải

2

Phường Hà Phong

2

Phường Hùng Thắng

3

Phường Cao Thắng

3

Phường Hồng Hà

 

 

4

Phường Cao Xanh

4

Phường Giếng Đáy

 

 

5

Phường Hà Tu

5

Phường Hà Khẩu

 

 

 

 

6

Phường Bạch Đằng

 

 

 

 

7

Ph. Trần Hưng Đạo

 

 

 

 

8

Phường Hà Trung

 

 

 

 

9

Phường Hà Lầm

 

 

 

 

10

Phường Yết Kiêu

 

 

 

 

11

Phường Hồng Gai

 

 

 

 

12

Xã Đại Yên

 

 

 

 

13

Xã Việt Hưng

 

 

2

Thị xã Cẩm Phả

1

Phường Mông Dương

1

Phường Cẩm Thịnh

1

Xã Cẩm Hải

2

Phường Cửa Ông

2

Phường Cẩm Đông

 

 

3

Phường Cẩm Phú

3

Phường Cẩm Tây

 

 

4

Phường Cẩm Sơn

4

Phường Cẩm Bình

 

 

5

Phường Quang Hanh

5

Phường Cẩm Thành

 

 

 

 

6

Phường Cẩm Trung

 

 

 

 

7

Phường Cẩm Thủy

 

 

 

 

8

Phường Cẩm Thạch

 

 

 

 

9

Xã Cộng Hòa

 

 

 

 

10

Xã Dương Huy

 

 

3

Thị xã Móng Cái

1

Phường Trà Cổ

1

Xã Hải Đông

1

Phường Hòa Lạc

2

Phường Trần Phú

2

Xã Quảng Nghĩa

 

Xã Bình Ngọc

3

Phường Ka Long

3

Xã Vạn Ninh

 

 

4

Phường Ninh Dương

4

Xã Hải Tiến

 

 

5

Phường Hải Yên

5

Xã Hải Xuân

 

 

6

Phường Hải Hòa

 

 

 

 

7

Xã Vĩnh Trung

 

 

 

 

8

Xã Hải Sơn

 

 

 

 

9

Xã Vĩnh Thực

 

 

 

 

10

Xã Bắc Sơn

 

 

 

 

4

Thị xã Uông Bí

1

Phường Vành Danh

1

Phường Thanh Sơn

1

Xã Điền Công

2

Phường Quang Trung

2

Phường Trưng Vương

 

 

3

Xã Phương Đông

3

Phường Bắc Sơn

 

 

 

 

4

Phường Nam Khê

 

 

 

 

5

Phường Yên Thanh

 

 

 

 

6

Xã T. Yên Công

 

 

 

 

7

Xã Phương Nam

 

 

5

Huyện Yên Hưng

1

Xã Minh Thành

1

TT. Quảng Yên

1

Xã Tân An

 

 

2

Xã Đông Mai

2

Xã Nam Hòa

 

 

3

Xã Sông Khoai

3

Xã Cẩm La

 

 

4

Xã Hiệp Hòa

4

Xã Tiền Phong

 

 

5

Xã Cộng Hòa

5

Xã Yên Giang

 

 

6

Xã Tiền An

 

 

 

 

7

Xã Hà An

 

 

 

 

8

Xã Hoàng Tân

 

 

 

 

9

Xã Phong Cốc

 

 

 

 

10

Xã Phong Hải

 

 

 

 

11

Xã Liên Hòa

 

 

 

 

12

Xã Liên Vị

 

 

 

 

13

Xã Yên Hải

 

 

6

Huyện Đông Triều

1

TT Mạo Khê

1

Xã Nguyễn Huệ

1

TT Đông Triều

2

Xã An Sinh

2

Xã Bình Dương

2

Xã Thủy An

3

Xã Bình Khê

3

Xã Hồng Phong

3

Xã Việt Dân

 

 

4

Xã Đức Chính

4

Xã Tràng An

 

 

5

Xã Hưng Đạo

5

Xã Tân Việt

 

 

6

Xã Kim Sơn

6

Xã Xuân Sơn

 

 

7

Xã Yên Thọ

7

Xã Yên Đức

 

 

8

Xã Hoàng Quế

 

 

 

 

9

Xã Hồng Thái Tây

 

 

 

 

10

Xã Hồng Thái Đông

 

 

 

 

11

Xã Tràng Lương

 

 

7

Huyện Hoành Bồ

1

Xã Thống Nhất

1

TT. Trới

1

Xã Dân Chủ

 

 

2

Xã Lê Lợi

2

Xã Bằng Cả

 

 

3

Xã Sơn Dương

 

 

 

 

4

Xã Quảng La

 

 

 

 

5

Xã Tân Dân

 

 

 

 

6

Xã Vũ Oai

 

 

 

 

7

Xã Hòa Bình

 

 

 

 

8

Xã Đồng Sơn

 

 

 

 

9

Xã Kỳ Thượng

 

 

 

 

10

Xã Đồng Lâm

 

 

8

Huyện Vân Đồn

1

Xã Bản Sen

1

Xã Đông Xá

1

TT. Cái Rồng

2

Xã Thắng Lợi

2

Xã Hạ Long

2

Xã Đoàn Kết

3

Xã Ngọc Vừng

3

Xã Đài Xuyên

3

Xã Bình Dân

4

Xã Quan Lạn

4

Xã Vạn Yên

 

 

5

Xã Minh Châu

 

 

 

 

9

Huyện Tiên Yên

 

 

1

TT. Tiên Yên

1

Xã Đại Dực

 

 

2

Xã Tiên Lãng

2

Xã Đại Thành

 

 

3

Xã Đông Ngũ

 

 

 

 

4

Xã Đông Hải

 

 

 

 

5

Xã Phong Dụ

 

 

 

 

6

Xã Hà Lâu

 

 

 

 

7

Xã Điền Xá

 

 

 

 

8

Xã Yên Than

 

 

 

 

9

Xã Hải Lạng

 

 

 

 

10

Xã Đồng Rui

 

 

10

Huyện Ba Chẽ

1

Xã Đồn Đạc

1

Xã Lương Mông

1

TT. Ba Chẽ

 

 

2

Xã Đạp Thanh

2

Xã Minh Cầm

 

 

3

Xã Thanh Lâm

 

 

 

 

4

Xã Thanh Sơn

 

 

 

 

5

Xã Nam Sơn

 

 

11

Huyện Đầm Hà

 

 

1

Xã Đầm Hà

1

TT. Đầm Hà

 

 

2

Xã Tân Bình

2

Xã Quảng Tân

 

 

3

Xã Quảng Lâm

3

Xã Quảng Lợi

 

 

4

Xã Quảng An

4

Xã Đại Bình

 

 

 

 

5

Xã Dực Yên

 

 

 

 

6

Xã Tân Lập

12

Huyện Hải Hà

1

Xã Cái Chiên

1

TT. Quảng Hà

1

Xã Quảng Thịnh

2

Xã Quảng Đức

2

Xã Đường Hoa

2

Xã Phú Hải

3

Xã Quảng Sơn

3

Xã Quảng Chính

3

Xã Quảng Điền

 

 

4

Xã Quảng Long

4

Xã Quảng Thành

 

 

5

Xã Quảng Minh

5

Xã Quảng Thắng

 

 

6

Xã Quảng Phong

6

Xã Quảng Trung

 

 

 

 

7

Xã Tiến Tới

13

Huyện Bình Liêu

1

Xã Đồng Văn

1

Xã Húc Động

1

TT. Bình Liêu

2

Xã Hoành Mô

 

 

 

 

3

Xã Đồng Tâm

 

 

 

 

4

Xã Lục Hồn

 

 

 

 

5

Xã Tình Húc

 

 

 

 

6

Xã Vô Ngại

 

 

 

 

14

Huyện Cô Tô

1

TT. Cô Tô

 

 

 

 

2

Xã Đồng Tiến

 

 

 

 

3

Xã Thanh Lân

 

 

 

 

Danh sách này có:

- Loại 1: 46 xã, phường, thị trấn; trong đó có 26 xã, 18 phường, 02 thị trấn.

- Loại 2: 99 xã, phường, thị trấn; trong đó có 71 xã, 24 phường, 04 thị trấn.

- Loại 3: 41 xã, phường, thị trấn; trong đó có 33 xã, 03 phường, 05 thị trấn.

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 4751/QD-UBND, QUYET DINH 4751 2007, TINH QUANG NINH, PHAN LOAI, DON VI HANH CHINH CAP XA, BO MAY HANH CHINH