06/02/2009 | 1423 Lượt xem |

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 461/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 02 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ DUYỆT QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CHI TIẾT ĐẾN NĂM 2010 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CHI TIẾT 5 NĂM (2006 - 2010) PHƯỜNG PHÚ THỌ HÒA, QUẬN TÂN PHÚ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân quận Tân Phú tại Tờ trình số 72/TTr-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2008 và đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 589/TTr-TNMT-KH ngày 21 tháng 01 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 của phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010:

a) Diện tích, cơ cấu các loại đất:

Đơn vị tính: ha

Thứ tự

Chỉ tiêu

Hiện trạng năm 2005

Quy hoạch đến năm 2010

Diện tích
(ha)

Cơ cấu
(%)

Diện tích
(ha)

Cơ cấu
(%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

 

TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN

 

121,19

100,0

121,19

100,0

1

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

NNP

-

-

-

-

2

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

PNN

121,19

100,0

121,19

100,0

2.1

Đất ở

OTC

80,87

66,73

75,59

62,37

2.1.1

Đất ở tại nông thôn

ONT

-

-

-

-

2.1.2

Đất ở tại đô thị

ODT

80,87

100,0

75,59

100,0

2.2

Đất chuyên dùng

CDG

35,44

29,24

40,94

33,78

2.2.1

Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

CTS

0,54

1,52

0,61

1,49

2.2.2

Đất quốc phòng, an ninh

CQA

-

-

-

-

2.2.3

Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

CSK

4,74

13,37

5,39

13,16

2.2.3.1

Đất khu công nghiệp

SKK

-

-

-

-

2.2.3.2

Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh

SKC

4,74

100,0

5,39

100,0

2.2.4

Đất có mục đích công cộng

CCC

30,16

85,10

34,94

85,35

2.2.4.1

Đất giao thông

DGT

24,40

80,90

27,87

79,75

2.2.4.2

Đất thủy lợi

DTL

0,76

2,52

0,76

2,18

2.2.4.3

Đất để chuyển dẫn năng lượng, truyền thông

DNT

-

-

-

-

2.2.4.4

Đất cơ sở văn hóa

DVH

0,20

0,66

0,24

0,68

2.2.4.5

Đất cơ sở y tế

DYT

0,03

0,10

0,03

0,09

2.2.4.6

Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

DGD

4,34

14,39

5,62

16,08

2.2.4.7

Đất cơ sở thể dục - thể thao

DTT

-

-

-

-

2.2.4.8

Đất chợ

DCH

0,02

0,07

0,02

0,06

2.2.4.9

Đất có di tích, danh thắng

LDT

0,41

1,36

0,41

1,17

2.3

Đất tôn giáo, tín ngưỡng

TTN

1,08

0,89

1,08

0,89

2.4

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

NTD

3,80

3,14

3,58

2,95

b) Diện tích đất phải thu hồi:

Đơn vị tính: ha

Thứ tự

Chỉ tiêu

Diện tích

(1)

(2)

(3)

(4)

1

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

NNP

-

1.1

Đất sản xuất nông nghiệp

SXN

-

1.2

Đất lâm nghiệp

LNP

-

1.3

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

-

1.4

Đất làm muối

LMU

-

1.5

Đất nông nghiệp khác

NKH

-

2

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

NKN

6,36

2.1

Đất ở

OTC

5,28

2.1.1

Đất ở tại nông thôn

ONT

-

2.1.2

Đất ở tại đô thị

ODT

5,28

2.2

Đất chuyên dùng

CDG

0,86

2.2.1

Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

CTS

0,02

2.2.2

Đất quốc phòng, an ninh

CQA

-

2.2.3

Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

CSK

0,84

2.2.4

Đất có mục đích công cộng

CCC

-

2.3

Đất tôn giáo, tín ngưỡng

TTN

-

2.4

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

NTD

0,22

2.5

Đất sông suối và mặt nước CD

SMN

 

2. Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng, các khu vực đất phải thu hồi và diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 phường Phú Thọ Hòa (tỷ lệ 1/1.000) do Ủy ban nhân dân quận Tân Phú lập ngày 31 tháng 12 năm 2008 và báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết 5 năm (2006 - 2010) phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú do Ủy ban nhân dân quận Tân Phú lập ngày 31 tháng 12 năm 2008.

Điều 2. Duyệt kế hoạch sử dụng đất chi tiết 5 năm (2006 - 2010) phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

1. Phân bổ diện tích các loại đất trong kỳ kế hoạch:

Đơn vị tính: ha

Thứ tự

Chỉ tiêu

Diện tích đến năm (ha)

Năm 2006

Năm 2007

Năm 2008

Năm 2009

Năm 2010

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

 

Tổng diện tích đất tự nhiên

 

121,19

121,19

121,19

121,19

121,19

1

Đất nông nghiệp

NNP

-

-

-

-

-

1.1

Đất sản xuất nông nghiệp

SXN

-

-

-

-

-

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

121,19

121,19

121,19

121,19

121,19

2.1

Đất ở

OTC

80,87

79,71

76,43

75,59

75,59

2.1.1

Đất ở tại nông thôn

ONT

 

 

 

-

-

2.1.2

Đất ở tại đô thị

ODT

80,87

79,71

76,43

75,59

75,59

2.2

Đất chuyên dùng

CDG

35,44

36,61

39,89

40,94

40,94

2.2.1

Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

CTS

0,54

0,60

0,60

0,61

0,61

2.2.2

Đất quốc phòng, an ninh

CQA

-

-

-

-

-

2.2.3

Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

CSK

4,74

3,97

5,46

5,39

5,39

2.2.3.1

Đất khu công nghiệp

SKK

-

-

-

-

-

2.2.3.2

Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh

SKC

4,74

3,97

5,46

5,39

5,39

2.2.4

Đất có mục đích công cộng

CCC

30,16

32,05

33,84

34,94

34,94

2.2.4.1

Đất giao thông

DGT

24,40

26,27

27,35

27,87

27,87

2.2.4.2

Đất thủy lợi

DTL

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

2.2.4.3

Đất để chuyển dẫn năng lượng, truyền thông

DNT

-

-

-

-

-

2.2.4.4

Đất cơ sở văn hóa

DVH

0,20

0,22

0,24

0,24

0,24

2.2.4.5

Đất cơ sở y tế

DYT

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

2.2.4.6

Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

DGD

4,34

4,34

5,03

5,62

5,62

2.2.4.7

Đất cơ sở thể dục - thể thao

DTT

-

-

-

 

 

2.2.4.8

Đất chợ

DCH

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

2.2.4.9

Đất có di tích, danh thắng

LDT

0,41

0,41

0,41

0,41

0,41

2.3

Đất tôn giáo, tín ngưỡng

TTN

1,08

1,08

1,08

1,08

1,08

2.4

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

NTD

3,80

3,80

3,80

3,58

3,58

2. Kế hoạch thu hồi đất:

Đơn vị tính: ha

Thứ tự

Loại đất phải thu hồi

Diện tích cần thu hồi trong kỳ kế hoạch

Phân theo từng năm

Năm 2006

Năm 2007

Năm 2008

Năm 2009

Năm 2010

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1

Đất nông nghiệp

NNP

-

-

-

-

-

-

2

Đất phi nông nghiệp

NKN

6,36

-

1,97

2,44

1,95

-

2.1

Đất ở

OTC

5,28

-

1,10

2,44

1,74

-

2.1.1

Đất ở tại nông thôn

ONT

 

-

 

 

 

-

2.1.2

Đất ở tại đô thị

ODT

5,28

-

1,10

2,44

1,74

-

2.2

Đất chuyên dùng

CDG

0,86

-

0,86

-

-

-

2.2.1

Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

CTS

0,02

-

0,02

-

-

-

2.2.2

Đất quốc phòng, an ninh

CQA

-

-

-

-

-

-

2.2.3

Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

CSK

0,84

-

0,84

-

-

-

2.2.4

Đất có mục đích công cộng

CCC

-

-

-

-

-

-

2.3

Đất tôn giáo, tín ngưỡng

TTN

-

-

-

-

-

-

2.4

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

NTD

0,22

-

0,01

-

0,21

-

2.5

Đất sông suối và mặt nước CD

SMN

-

-

-

-

-

-

2.6

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

-

-

-

-

-

-

Điều 3. Căn cứ các chỉ tiêu đã được xét duyệt trong Quyết định này, Ủy ban nhân dân quận Tân Phú có trách nhiệm:

1. Công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai;

2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt;

3. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các sở - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Phú và Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Thành Tài

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 461/QD-UBND, QUYET DINH 461, THANH PHO HO CHI MINH, QUY HOACH SU DUNG DAT, KE HOACH SU DUNG DAT, PHUONG PHU THO HOA, QUAN TAN PHU, BAT DONG SAN