15/03/1984 | 3570 Lượt xem |

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 46-HĐBT

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 1984

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 46-HĐBT NGÀY 15-3-1984 VỀ VIỆC PHÂN VẠCH ĐỊA GIỚI THỊ XÃ BẾN TRE THUỘC TỈNH BẾN TRE.

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Điều 107 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã Hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18-12-1980;
Căn cứ Điều 16 của Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981;
Theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre và Ban tổ chức Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Cắt xã Nhơn Thạnh, xã Phú Nhuận của huyện Giồng Trôm, và xã Phú Hưng của huyện Châu Thành để nhập vào thị xã Bến Tre.

Địa giới của thị xã Bến Tre ở phía đông giáp xã Thuận Điền thuộc huyện Giồng Trôm, phía tây giáp xã Sơn Động thuộc huyện Châu Thành, phía nam giáp sông Hàm Luông, phía bắc giáp xã Hữu Định thuộc huyện Châu Thành.

Điều 2.- Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre và Ban tổ chức của Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Tố Hữu

(Đã ký)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 46-HDBT, QUYET DINH 46-HDBT 1984, HOI DONG BO TRUONG, PHAN VACH DIA GIOI THI XA, TINH BEN TRE, THI XA BEN TRE, BO MAY HANH CHINH