03/03/1987 | 4800 Lượt xem |

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 45-HĐBT

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 1987

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP THỊ TRẤN CỦA CÁC HUYỆN BA VÌ VÀ SÓC SƠN THUỘC THÀNH PHỐ HÀ NỘI

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ điều 107 của hiến pháp nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ngày 18-12-1980;
Căn cứ điều 16 của Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981;
Căn cứ Quyết định số 64b-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng ngày 12-9-1981;
Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội và Ban tổ chức của Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập thị trấn của các huyện Ba Vì và Sóc Sơn thuộc thành phố Hà Nội như sau:

A. Huyện Ba Vì:

Thành lập thị trấn Quảng Oai (thị trấn huyện lỵ huyện Ba Vì) trên cơ sở 33,08 hécta đất với 2.375 nhân khẩu của xã Tây đằng.

Địa giới thị trấn Quảng Oai ở phía đông, phía tây, phía nam và phía bắc giáp xã Tây Đằng.

Xã Tây Đằng còn 1.132 hécta đất với 7.356 nhân khẩu.

Địa giới xã Tây Đằng không thay đổi.

B. Huyện Sóc Sơn:

- Thành lập thị trấn Sóc Sơn (thị trấn huyện lỵ huyện Sóc Sơn) trên cơ sở 54 hécta đất với 335 nhân khẩu của xã Phù Linh và 26 hécta đất với 284 nhân khẩu của xã Tiên Dược cùng 3.224 nhân khẩu là cán bộ, công nhân viên chức Nhà nước của các cơ quan đóng trên địa bàn này.

Thị trấn Sóc Sơn có 80 hécta đất với 3.843 nhân khẩu.

Địa giới thị trấn Sóc Sơn ở phía đông giáp xã Tân Minh; phía tây và phía nam giáp xã Tiên Dược; phía bắc giáp xã Phù Linh.

- Xã Phù Linh còn 1.450 hécta đất với 4.216 nhân khẩu.

Địa giới xã Phù Linh ở phía đông giáp xã Tân Minh, phía tây giáp xã Nam Sơn; phía nam giáp xã Tiên Dược và thị trấn Sóc Sơn; phia bắc giáp xã Hồng Kỳ.

- Xã Tiên Dược còn 1.438,8 hécta đất với 6.359 nhân khẩu.

Địa giới xã Tiên Dược ở phía đông giáp xã Tân Minh; phía tây giáp các xã Quang Tiến và Mai Đình; phía nam giáp các xã Đông Xuân và Đức Hoà; phía bắc giáp xã Tiên Dược và thị trấn Sóc Sơn.

Điều 2. Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội và Ban tổ chức của Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 45-HDBT, QUYET DINH 45-HDBT 1987, HOI DONG BO TRUONG, HUYEN BA VI, HUYEN SOC SON, THANH PHO HA NOI, THANH LAP THI TRAN, BO MAY HANH CHINH