01/09/1981 | 5657 Lượt xem |

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 45-HĐBT

Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 1981

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 45- HĐBT NGÀY 1-9-1981 VỀ VIỆC CHIA HAI HUYỆN AN SƠN VÀ NINH HẢI THÀNH THỊ XÃ PHAN RANG - THÁP CHÀM VÀ THÀNH CÁC HUYỆN NINH SƠN, NINH HẢI, NINH PHƯỚC THUỘC TỈNH THUẬN HẢI

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ điều 107 Hiến pháp của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ điều 16 của Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4/7/1981;
Theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thuận Hải và Ban tổ chức của Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê chuẩn việc chia hai huyện An Sơn, Ninh Hải thành thị xã Phan Rang - Tháp Chàm và các huyện Ninh Sơn, Ninh Hải, Ninh Phước, thuộc tỉnh Thuận Hải như sau:

1. Thị xã Phan Rang - Tháp Chàm có 9 phường là Kinh Ding, Mỹ Hương, Thanh Sơn, Phú Hà, Phước Mỹ, Bảo An, Đạo Long (gồm cả thôn An Long của xã An Hải), Đô Vinh (gồm cả thôn Nhơn Hội của xã Nhơn Sơn), Tấn Tài (trước đây gọi là xã Tấn Hải) và 3 xã Văn Hải, Khánh Hải, Thành Hải (trừ thôn Lương Cách).

Địa giới của thị xã Phan Rang - Tháp Chàm ở phía bắc giáp huyện Ninh Hải và huyện Ninh Sơn, phía nam giáp huyện Ninh Phước, phía đông giáp huyện Ninh Hải và biển Đông, phía tây giáp huyện Ninh Sơn và huyện Ninh Phước.

2. Huyện Ninh Sơn, gồm có các xã Phước Bình, Phước Hoà, Lâm Sơn, Tân Sơn, Quảng Sơn, Hoà Sơn, Tây Phước, Tương Phúc, Phước Tiến, Phước Thắng, Phước Tân, Phước Đại, Phước Thành, Phước Trung, Mỹ Sơn, Nhơn Sơn. Trụ sở huyện đóng tại xã Tân Sơn.

Địa giới của huyện Ninh Sơn ở phía bắc giáp huyện Cam Ranh, tỉnh Phú Khánh, phía nam giáp huyện Ninh Phước và huyện Bắc Bình, phía đông giáp huyện Ninh Hải, phía tây giáp huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng.

3. Huyện Ninh Hải gồm có các xã Phước Chiến, Phước Kháng, Công Hải, Lợi Hải, Vĩnh Hải, Tân Hải, Xuân Hải, Hộ Hải, Tri Hải, Phương Hải, Nhơn Hải, Mỹ Hải, Đông Hải. Trụ sở huyện đóng tại xã Tri Hải.

Địa giới của huyện Ninh Hải ở phía bắc giáp huyện Cam Ranh, tỉnh Phú Khánh, phía nam giáp thị xã Phan Rang - Tháp Chàm và biển Đông, phía đông giáp biển Đông, phía tây giáp huyện Ninh Sơn.

4. Huyện Ninh Phước, gồm có các xã Phước Sơn, Phước Hà, Nhị Hà, Phước Nam, Phước Hữu, Phước Thái, Phước Dân, Phước Hậu, Phước Thuận, Diêm Hải, Dinh Hải, Phước Hải, An Hải, Lâm Hải. Trụ sở huyện đóng tại xã Phước Dân.

Địa giới của huyện Ninh Phước ở phía bắc giáp thị xã Phan Rang - Tháp Chàm và huyện Ninh Sơn, phía nam giáp huyện Bắc Bình và biển Đông, phía đông giáp biển Đông, phía tây giáp huyện Ninh Sơn và huyện Bắc Bình.

Điều 2: Các đồng chí Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thuận Hải và trưởng ban Ban tổ chức của Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Tố Hữu

(Đã ký)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 45-HDBT, QUYET DINH 45-HDBT, HOI DONG BO TRUONG, HUYEN NINH HAI, CHIA HUYEN, THI XA PHAN RANG-THAP CHAM, HUYEN NINH PHUOC, HUYEN NINH SON, HUYEN AN SON, TINH THUAN HAI, BO MAY HANH CHINH