09/10/2007 | 3456 Lượt xem |

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 4205/QĐ-UBND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 09 tháng 10 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN CHO GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH QUYẾT ĐỊNH BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 2385/TTr-STC ngày 28 tháng 09 năm 2007
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài chính quyết định bổ sung dự toán chi ngân sách đối với các khoản chi từ 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng) trở xuống cho mỗi lần duyệt cấp.

Điều 2. Giám đốc Sở Tài chính chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khi thực hiện việc ủy quyền theo quy định tại Điều 1; định kỳ hằng quý tổng hợp, báo cáo chi tiết danh mục các khoản chi và giải trình cho Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1456/QĐ ngày 22 tháng 5 năm 2000 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, thủ trưởng các cơ quan cấp tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

CHỦ TỊCH




Hoàng Thị Út Lan

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 4205/QD-UBND, QUYET DINH 4205, TINH NINH THUAN, GIAM DOC SO TAI CHINH, DU TOAN CHI NGAN SACH, TAI CHINH NHA NUOC