05/01/1981 | 7080 Lượt xem |

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4-CP

Hà Nội, ngày 05 tháng 1 năm 1981

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ SỐ 4 - CP NGÀY 5 THÁNG 1 NĂM 1981 VỀ VIỆC CHIA HUYỆN CAO LÃNH THÀNH HAI HUYỆN: HUYỆN CAO LÃNH VÀ HUYỆN THÁP MƯỜI VÀ ĐỔI TÊN HUYỆN LẤP VÒ THÀNH HUYỆN THẠNH HƯNG THUỘC TỈNH ĐỒNG THÁP

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ điều 107 của Hiến pháp nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Quốc hội thông qua ngày 18 tháng 12 năm 1980;
Căn cứ nghị quyết của Quốc hội ngày 18 tháng 12 năm 1980 quy định một số điểm về việc thi hành Hiến pháp;
Theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp và Ban tổ chức của Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 - Nay phê chuẩn việc chia huyện và đổi tên huyện thuộc tỉnh Đồng Tháp như sau:

1. Chia huyện Cao Lãnh thành hai huyện lấy tên là huyện Cao Lãnh và huyện Tháp Mười.

- Huyện Cao Lãnh gồm có các xã Bình Thạnh, Bình Hàng Trung, Bình Hàng Tây, Mỹ Hội, Mỹ Thọ, Mỹ Xương, Tịnh Thới, Tân Thuận Đông, Tân Thuận Tây, Phong Mỹ, Phương Thịnh, Ba Sao, An Bình, Nhị Mỹ, Mỹ Long, Mỹ Hiệp, Phương Trà, Tân Nghĩa, Hoà An, Mỹ Tân, Mỹ Trà và thị trấn Cao Lãnh. Trụ sở huyện đóng tại thị trấn Cao Lãnh.

- Huyện Tháp Mười gồm có các xã Hưng Thạnh, Mỹ An, Mỹ Hoà, Trường Xuân, Thanh Mỹ, Đốc Binh Kiều, Mỹ Quý, Mỹ Đông. Trụ sở huyện đóng tại xã Mỹ An.

2. Đổi tên huyện Lấp Vò thành huyện Thạnh Hưng.

Điều 2 - Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp và Ban tổ chức của Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Tố Hữu

(Đã ký)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 4-CP, QUYET DINH 4-CP 1981, HOI DONG CHINH PHU, HUYEN CAO LANH, CHIA HUYEN, HUYEN THAP MUOI, TINH DONG THAP, HUYEN LAP VO, DOI TEN HUYEN, HUYEN THANH HUNG, BO MAY HANH CHINH