25/02/1978 | 3845 Lượt xem |

PHỦ THỦ TƯỚNG
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 38-BT

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 1978

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỢP NHẤT XÃ HUA NÀ VÀ XÃ MƯỜNG CANG THÀNH MỘT XÃ MỚI LẤY TÊN LÀ XÃ NÀ CANG THUỘC HUYỆN THAN UYÊN, TỈNH HOÀNG LIÊN SƠN

BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG

Căn cứ vào Quyết định số 214-CP ngày 21-11-1970 của Hội đồng Chính phủ ủy nhiệm cho Phủ thủ tướng phân vạch địa giới các đơn vị hành chính có liên quan đến các xã và thị trấn;
Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Liên Sơn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay phê chuẩn việc hợp nhất xã Hua Nà và xã Mường Cang thuộc huyện Than Uyên, tỉnh Hoàng Liên Sơn thành một xã lấy tên là xã Nà Cang thuộc huyện Than Uyên cùng tỉnh.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Liên Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG
Vũ Tuân  

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 38-BT, QUYET DINH 38-BT 1978, PHU THU TUONG, HUYEN THAN UYEN, HOP NHAT XA, TINH HOANG LIEN SON, XA HUA NA, XA MUONG CANG, XA NA CANG, BO MAY HANH CHINH