16/02/1987 | 6886 Lượt xem |

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 37-HĐBT

Hà Nội , ngày 16 tháng 2 năm 1987

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP THỊ XÃ GÒ CÔNG THUỘC TỈNH TIỀN GIANG

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ điều 107 của hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18-12-1980;
Căn cứ điều 16 của luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981;
Căn cứ quyết định số 64b-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng ngày 12-9-1981;
Xét đề nghị của uỷ ban nhân dân tỉnh Tiền Giang và Ban tổ chức của Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập thị xã Gò Công trên cơ sở thị trấn Gò Công, một phần diện tích, dân số của xã Tân Đông; một phần diện tích, dân số của xã Bình Nghị với tổng diện tích tự nhiên 2.207 hécta cùng 40.115 nhân khẩu của huyện Gò Công Đông, một phần diện tích, dân số của xã Yên Luông; một phần diện tích, dân số của xã Thành Công với tổng diện tích tự nhiên 893 hécta với 7.843 nhân khẩu của huyện Gò Công Tây.

Thị xã Gò Công gồm 2 phường, 4 xã, có tổng diện tích tự nhiên 3.100 hécta với 4.803 nhân khẩu.

Địa giới xã Gò Công ở phía đông giáp xã Bình Ân và Bình Nghị, phía tây giáp xã Yên Luông và xã Thành Công; phía nam giáp xã Bình Nghị và xã Bình Tân; phía bắc giáp xã Thành Công và xã Tân Trung.

Huyện Gò Công Đông còn 16 xã, có diện tích tự nhiên 35.942 hécta với 149.845 nhân khẩu.

Địa giới huyện Gò Công ở phía đông giáp biển Đông, phía tây giáp huyện Gò Công Tây; phía nam giáp tỉnh Bến Tre; phía bắc giáp tỉnh Long An.

Điều 2. Uỷ ban nhân dân tỉnh Tiền Giang và Ban Tổ chức của Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Võ Chí Công

(Đã Ký)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 37-HDBT, QUYET DINH 37-HDBT 1987, HOI DONG BO TRUONG, TINH TIEN GIANG, THANH LAP THI XA, THI XA GO CONG, BO MAY HANH CHINH