06/03/1984 | 4957 Lượt xem |

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 36-HĐBT

Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 1984

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 36-HĐBT NGÀY 6 THÁNG 3 NĂM 1984 VỀ VIỆC PHÂN VẠCH ĐỊA GIỚI MỘT SỐ XÃ THUỘC TỈNH ĐỒNG THÁP.

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Điều 107 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18-12-1980;
Căn cứ Điều 16 của Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981;
Theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1- Phân vạch địa giới một số xã của các huyện Thạnh Hưng, Tháp Mười, Hồng Ngự thuộc tỉnh Đồng Tháp như sau:

1. Huyện Thạnh Hưng:

a) Chia xã Long Hưng thành 2 xã lấy tên là xã Long Hưng A, xã Long Hưng B:

- Địa giới của xã Long Hưng A ở phía đông giáp xã Tân Dương; phía tây giáp xã Tân Mỹ; phía nam giáp xã Long Hưng B; phía bắc giáp xã Tân Khánh Trung.

- Địa giới của xã Long Hưng B ở phía đông bắc giáp xã Tân Dương; phía tây giáp xã Vĩnh Thạnh; phía nam giáp xã Long Hậu, xã Hoà Long, phía bắc giáp xã Long Hưng A.

b) Chia xã Dương Hoà thành 2 xã, lấy tên là xã Tân Dương, xã Hoà Thành:

- Địa giới của xã Tân Dương ở phía đông giáp xã Tân Quý Tây, thuộc thị xã Sa Đéc; phía tây giáp xã Long Hưng A, Long Hưng B, phía nam giáp xã Hoà Thành, phía bắc giáp xã Tân Khánh Trung và xã Tân Khánh Đông.

- Địa giới của xã Hoà Thành ở phía đông giáp xã Tân Quý Tây, thuộc thị xã Sa Đéc; phía tây giáp xã Long Hưng A; phía nam giáp xã Hoà Long và xã Hoà Thắng; phía bắc giáp xã Tân Dương.

c) Chia xã Định Yên thành 2 xã lấy tên là xã Định Yên, xã Định An:

- Địa giới của xã Định Yên ở phía đông giáp xã Định An; phía tây nam giáp sông Hậu, tỉnh Hậu Giang; phía tây bắc giáp xã Bình Thành.

- Địa giới của xã Định An ở phía đông bắc giáp xã Vĩnh Thạnh; phía đông nam giáp xã Phước Thành; phía tây giáp xã Định Yên.

d) Chia xã Phong Hoà thành 2 xã lấy tên là xã Phong Hoà và xã Định Hoà:

- Địa giới của xã Phong Hoà ở phía đông giáp xã Tân Lược, huyện Bình Minh, tỉnh Cửu Long; phía tây giáp xã Định Hoà; phía nam giáp sông Hậu, tỉnh Hậu Giang; phía bắc giáp xã Long Thắng.

- Địa giới của xã Định Hoà ở phía đông giáp xã Phong Hoà; phía tây giáp xã Tân Hoà; phía nam giáp sông Hậu, tỉnh Hậu Giang; phía bắc giáp xã Long Thắng.

đ) Chia xã Tân Thới thành 2 xã lấy tên là xã Vĩnh Thới, xã Tân Hoà:

- Địa giới của xã Vĩnh Thới ở phía đông nam giáp xã Tân Hoà, phía đông bắc giáp xã Hoà Long; phía nam giáp sông Hậu, tỉnh Hậu Giang; phía tây bắc giáp xã Phước Thành, xã Long Hậu.

- Địa giới của xã Tân Hoà ở phía đông bắc giáp xã Long Thắng; phía đông nam giáp xã Định Hoà, phía tây nam giáp sông Hậu, tỉnh Hậu Giang; phía bắc giáp xã Vĩnh Thới.

2. Huyện Tháp Mười:

Giải thể 4 xã Mỹ Hoà, Đốc Binh Kiều, Mỹ An, Thanh Mỹ để thành lập 6 xã và một thị trấn mới là xã Mỹ Hoà, xã Tân Kiều; xã Đốc Binh Kiều, xã Phú Điền, xã Thanh Mỹ, xã Mỹ An thị trấn Mỹ An.

- Địa giới của xã Mỹ Hoà ở phía đông bắc giáp xã Tân Kiều; phía tây bắc giáp xã Trường Xuân; phía nam giáp xã Mỹ Đông và thị trấn Mỹ An, phía tây giáp xã Mỹ Quý.

- Địa giới của xã Tân Kiều ở phía đông giáp xã Hậu Thạnh, huyện Mộc Hoá, tỉnh Long An; phía đông nam giáp xã Mỹ An và xã Đốc Binh Kiều, phía tây nam giáp xã Mỹ An và thị trấn Mỹ An, phía đông giáp xã Mỹ Đông, phía tây bắc giáp xã Trường Xuân.

- Địa giới của xã Đốc Binh Kiều ở phía đông nam giáp xã Hậu Mỹ Bắc, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang; phía tây bắc giáp xã Mỹ An, xã Tân Kiều; phía tây nam giáp xã Phú Điền; phía bắc giáp xã Tân Ninh, huyện Mộc Hoá, tỉnh Long An.

- Địa giới của xã Phú Điền ở phía đông nam giáp xã Mỹ Lợi B, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang; phía tây nam giáp xã Mỹ Đông, xã Thanh Mỹ; phía đông bắc giáp xã Đốc Binh Kiều.

- Địa giới của xã Thanh Mỹ ở phía đông nam giáp xã Mỹ Lợi A, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang; phía đông bắc giáp xã Phú Điền; phía tây giáp xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh.

- Địa giới của xã Mỹ An ở phía đông bắc giáp xã Tân Kiều; phía tây bắc giáp thị trấn Mỹ An; phía đông nam giáp xã Đốc Binh Kiều, xã Phú Điền; phía tây nam giáp xã Phú Điền.

- Địa giới của thị trấn Mỹ An ở phía đông nam giáp xã Mỹ An; phía tây bắc giáp xã Mỹ Hoà; phía đông bắc giáp xã Tân Kiều, phía tây giáp xã Mỹ Đông.

3. Huyện Đồng Ngự:

a) chia xã Thường Phước thành 2 xã lấy tên là xã Thường Phước I và xã Thường Phước II:

- Địa giới của xã Thường Phước I ở phía đông giáp xã Thường Thới Hậu; phía tây giáp sông Cửu Long và xã Vĩnh Xương, huyện Phú châu, tỉnh An giang; phía đông nam giáp xã Thường Phước II; phía bắc giáp Căm-Pu-Chia.

- Địa giới của xã Thường Phước II ở phía đông giáp xã Thường Thới Tiền; phía tây nam giáp sông Cửu Long và xã Vĩnh Hoà, xã Tân Anh, huyện Phú châu, tỉnh An Giang; phía bắc giáp xã Thường Phước I.

b) Chia xã Tân Thành thành 2 xã lấy tên là xã Thông Bình và xã Tân Thành:

- Địa giới của xã Thông Bình ở phía đông giáp xã Hưng Điền B, huyện Vĩnh Hưng, Tỉnh Long An; phía tây bắc giáp xã Tân Hộ Cơ; phía nam giáp xã Tân Thành; phía tây giáp xã Tân Công Trí.

- Địa giới của xã Tân Thành ở phía đông giáp xã Vĩnh Châu B, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An; phía tây giáp xã Tân Công Chí; phía nam giáp huyện Tam Nông; phía bắc giáp xã Thông Bình.

Điều 2.- Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Nguyễn Hữu Thụ

(Đã ký)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 36-HDBT, QUYET DINH 36-HDBT 1984, HOI DONG BO TRUONG, PHAN VACH DIA GIOI XA, TINH DONG THAP, BO MAY HANH CHINH