06/11/2009 | 6301 Lượt xem |

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 3319/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THANH LÝ TÀI SẢN ĐỂ ĐỊNH GIÁ VÀ QUYẾT ĐỊNH GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐỐI VỚI TÀI SẢN THU HỒI TỪ DỰ ÁN KẾT THÚC

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ về việc qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Thông tư số 116/2005/TT-BTC ngày 19/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý và xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước khi dự án kết thúc;
Căn cứ Thông tư số 34/2005/TT-BTC ngày 12/5/2005 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chuyển giao tài sản nhà nước để bán đấu giá;
Căn cứ Thông tư số 13/2007/TT-BTC ngày 06/3/2007 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 34/2005/TT-BTC ngày 12/5/2005 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chuyển giao tài sản nhà nước để bán đấu giá;
Căn cứ Văn bản số 14566/BTC-QLCS ngày 15/10/2009 của Bộ Tài chính về việc xử lý tài sản thu hồi từ dự án;
Căn cứ vào Quyết định số 3080/QĐ-BGTVT ngày 22/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc xử lý tài sản thu hồi từ dự án kết thúc;
Xét đề nghị của Ban quản lý dự án 6 tại Văn bản số 4960/BQLDA 6-TCKT ngày 30/10/2009 cử cán bộ tham gia Hội đồng thanh lý tài sản thu hồi từ dự án kết thúc; Đề nghị của Vụ Khoa học công nghệ tại Văn bản ngày 03/11/2009 về cử người tham gia Hội đồng thanh lý tài sản để định giá và quyết định giá khởi điểm đối với tài sản thu hồi từ dự án kết thúc;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng thanh lý tài sản để định giá và quyết định giá khởi điểm đối với tài sản thu hồi từ Dự án nâng cấp tỉnh lộ vốn vay ADB do Ban quản lý dự án 6 quản lý để bán đấu giá thu tiền nộp ngân sách nhà nước theo Quyết định số 3080/QĐ-BGTVT ngày 22/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải với thành phần như sau:

1- Ông Đỗ Đức Chính - Phó Tổng giám đốc Ban quản lý dự án 6- Chủ tịch Hội đồng.

2- Ông Lê Tuấn Khanh - Phó trưởng phòng TCKT Ban quản lý dự án 6 - Uỷ viên kiêm Thư ký Hội đồng.

3- Ông Phạm Huy Hiếu - Chuyên viên Vụ Tài chính Bộ Giao thông vận tải -Uỷ viên.

4- Ông Lê Hoàng Minh - Chuyên viên Vụ Khoa học Công nghệ Bộ Giao thông vận tải -Uỷ viên.

5- Bà Hoàng Thị Xuân Hương – Phó chánh văn phòng Ban quản lý dự án 6- Uỷ viên.

6- Bà Nguyễn Thanh Huyền – Chuyên viên phòng Điều hành dự án 1 Ban quản lý dự án 6- Uỷ viên.

7- Ông Vũ Tiến Bình – Chuyên viên phòng TCKT Ban quản lý dự án 6- Uỷ viên.

8- Ông Đỗ Thanh Hải – Nhân viên quản trị văn phòng Ban quản lý dự án 6- Uỷ viên.

Ngoài ra, tuỳ theo tính chất, đặc điểm của tài sản cần định giá, Chủ tịch Hội đồng mời một số thành viên khác tham gia Hội đồng.

Điều 2. Hội đồng thanh lý tài sản có trách nhiệm triển khai thực hiện việc định giá và quyết định giá khởi điểm đối với tài sản thu hồi từ dự án theo quy định hiện hành.

Điều 3. Các ông Vụ trưởng Vụ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, Tổng giám đốc Ban quản lý dự án 6, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các Ông/Bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cục ĐBVN;
- Các thành viên Hội đồng;
- Lưu: VT, TC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 3319/QD-BGTVT, QUYET DINH 3319 2009, BO GIAO THONG VAN TAI, THANH LAP, HOI DONG THANH LY TAI SAN, TAI SAN THU HOI TU DU AN KET THUC, BO MAY HANH CHINH, TAI CHINH NHA NUOC