15/12/1977 | 5225 Lượt xem |

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 330-CP

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 1977

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỢP NHẤT HUYỆN LONG MỸ VÀ THỊ XÃ VỊ THANH THUỘC TỈNH HẬU GIANG THÀNH MỘT ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH LẤY TÊN LÀ HUYỆN LONG MỸ

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Điều 74 của Hiến pháp năm 1959 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Chính phủ;
Theo đề nghị của Ban tổ chức của Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay phê chuẩn việc hợp nhất huyện Long Mỹ và thị xã Vị Thanh thuộc tỉnh Hậu Giang thành một đơn vị hành chính lấy tên là huyện Long Mỹ thuộc tỉnh Hậu Giang.

Thị xã Vị Thanh chuyển xuống thành thị trấn Vị Thanh thuộc huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

Điều 2. Ban tổ chức của Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh Thuận Hải chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Hùng

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 330-CP, QUYET DINH 330-CP 1977, HOI DONG CHINH PHU, HOP NHAT HUYEN, HUYEN LONG MY, THI XA VI THANH, TINH HAU GIANG, BO MAY HANH CHINH