29/10/2008 | 6600 Lượt xem |

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 3286/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC TIÊU CHUẨN KHẢO SÁT, THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ, MỞ RỘNG, NÂNG CẤP QUỐC LỘ 25, ĐOẠN ĐẦU CẦU LỆ BẮC (ĐÈO TÔ NA, TỈNH GIA LAI (KM 99+432 ( KM 111+205)

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật chất lượng, sản phẩm hàng hoá số 05/2007/QH12 ngày 21/11/2007 của Quốc hội;
Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng và Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP;
Căn cứ Quyết định số 09/2005/QĐ-BXD ngày 7/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành “Quy chế áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài trong hoạt động xây dựng ở Việt Nam” và Quyết định số 35/2006/QĐ-BXD ngày 22/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành bổ sung một số nội dung của Quyết định số 09/2005/QĐ-BXD;
Căn cứ Quyết định số 25/2005/QĐ-BGTVT ngày 13/5/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành "Quy định về việc áp dụng tiêu chuẩn trong xây dựng công trình giao thông";
Căn cứ Quyết định số 3992/QĐ-BGTVT ngày 03/12/2002 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc cho phép tiến hành chuẩn bị đầu tư lập BCNCKT dự án đầu tư, mở rộng nâng cấp QL25 đoạn Km69 ¸Km123 ;
Xét đề nghị của Cục Đường bộ Việt Nam tại Tờ trình số 4144/CĐBVN-TĐ ngày 22/10/2008 về việc đề nghị phê duyệt danh mục tiêu chuẩn khảo sát, thiết kế và thi công - Dự án đầu tư, mở rộng, nâng cấp Quốc lộ 25, đoạn đầu cầu Lệ Bắc ¸ đèo Tô Na, tỉnh Gia Lai (Km 99+432 ¸ Km 111 +205);
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1.1. Phê duyệt danh mục tiêu chuẩn khảo sát, thiết kế và thi công - Dự án đầu tư, mở rộng, nâng cấp Quốc lộ 25, đoạn đầu cầu Lệ Bắc ÷ đèo Tô Na (Km 99+432 ÷ Km 111 +205), tỉnh Gia Lai (có danh mục tiêu chuẩn kèm theo).

1.2. Trong quá trình áp dụng các tiêu chuẩn này, các cơ quan, đơn vị áp dụng thấy có điều khoản nào của các tiêu chuẩn nói trên chưa phù hợp, cần điều chỉnh, bổ sung thì đề nghị bằng văn bản qua Cục Đường bộ Việt Nam để tập hợp trình Bộ GTVT xem xét, giải quyết.

Điều 2. Cục Đường bộ Việt Nam căn cứ vào danh mục tiêu chuẩn đã được phê duyệt trong quyết định này và các quy định có liên quan để yêu cầu các đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, các nhà thầu tuân thủ trong quá trình thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng các Vụ : Khoa học công nghệ, Kế hoạch đầu tư; Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và CLCTG, Cục Đường bộ Việt Nam và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận :
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

 

DANH MỤC

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG

Kèm theo Quyết định số: 3286 /QĐ-BGTVT, ngày 29/10/2008 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc phê duyệt danh mục tiêu chuẩn khảo sát, thiết kế và thi công - Dự án đầu tư, mở rộng, nâng cấp Quốc lộ 25, đoạn đầu cầu Lệ Bắc ¸ đèo Tô Na (Km 99+432 ¸ Km 111 +205), tỉnh Gia Lai

1. Khảo sát, thiết kế 

TT

Tên tiêu chuẩn

Mã hiệu

1

Quy phạm đo vẽ địa hình

96 TCN 43-1990

2

Quy trình khảo sát đường ô tô

22 TCN 263 - 2000

3

Quy trình khoan thăm dò địa chất

22 TCN 259 - 2000

4

Đường ô tô - Yêu cầu thiết kế

TCVN 4054 - 2005

5

Quy trình khảo sát, thiết kế nền đường ô tô trên nền đất yếu

22 TCN 262 - 2000

6

Khảo sát kỹ thuật phục vụ thi công móng cọc

20 TCN 160 - 1987

7

Quy trình thiết kế áo đường mềm

22 TCN 211 - 2006

8

Tiêu chuẩn thiết kế cầu

22 TCN 272 - 2005

9

Quy trình thiết kế xử lý đất yếu bằng bấc thấm trong xây dựng nền đường

22 TCN 244 - 1998

10

Vải địa kỹ thuật trong xây dựng nền đắp trên đất yếu - Tiêu chuẩn thiết kế, thi công và nghiệm thu

22 TCN 248 - 1998

11

Quy trình khảo sát địa chất công trình và thiết kế, biện pháp ổn định nền đường vùng có hoạt động trượt, sụt lở

22 TCN 171 - 1987

12

Công trình giao thông trong vùng có động đất - tiêu chuẩn thiết kế

22 TCN 221 - 1995

13

Tính toán các đặc trưng dòng chảy lũ

22 TCN 220 - 1995

14

Điều lệ báo hiệu đường bộ (*)

22 TCN 237 - 2001

15

Tiêu chuẩn thiết kế mạng lưới thoát nước

22 TCN 51-1984

16

Tải trọng và tác động - tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 2737 : 1995

17

Neo bê tông dự ứng lực T13, T15&D13, D15

22 TCN 267-2000

18

Sợi thép dự ứng lực

ASTM A416M

19

Thanh thép dự ứng lực

ASTM A706M

20

Thép cốt bê tông cán nóng

TCVN 1651 : 1985

21

Móng cọc - tiêu chuẩn thiết kế

TCXD 205 : 1998

22

Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo đường, đường phố và quảng trường đô thị

TCXDVN 259 : 2001

23

Quy trình đánh giá tác động môi trường

22 TCN 242 - 98

24

Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế thi công

TCVN 4252 : 1988

25

Tiêu chuẩn thiết kế đường ô tô  (phần nút giao thông)

22 TCN 273 - 01

26

Đường đô thị - Yêu cầu thiết kế

TCXDVN 104 : 2007

27

Quy trình thí nghiệm xuyên tĩnh (CPT và CPTU)

22 TCN 317 - 2004

28

Công tác trắc địa trong xây dựng công trình

TCXDVN 309 : 2004

29

Ống BTCT thoát nước (ống cống)

TCXDVN 372 : 2006

 

2. Thi công và nghiệm thu :

1

Quy trình kiểm tra nghiệm thu độ chặt của nền đất trong ngành GTVT

22 TCN 02-71 & QĐ

4313/2001/QĐ-BGTVT

2

Quy trình thi công và nghiệm thu lớp cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đ­ường ôtô

22 TCN 334- 2006

3

Quy trình thi công và nghiệm thu mặt đư­ờng bê tông nhựa

22 TCN 249-1998

4

Quy trình thử nghiệm xác định môđun đàn hồi chung của áo đ­ường mềm bằng cần đo võng Benkelman

22 TCN 251-1998

5

Quy trình kỹ thuật xác định dung trọng của đất bằng phương pháp rót cát

22 TCN 346 - 2006

6

Quy trình thí nghiệm  xác định chỉ số CBR

22 TCN 332 - 2006

7

Quy trình thí nghiệm xác định độ mài mòn LA của cốt liệu

22 TCN 318 - 2004

8

Lu bánh lốp

22 TCN 254-1999

9

Trạm trộn BTN nóng < 100T/h.

22 TCN 255-1999

10

Quy trình thí nghiệm xác định độ nhám mặt đường bằng phương pháp rắc cát.

22 TCN 278-2001

11

Tiêu chuẩn kiểm tra và đánh giá mặt đ­ường  theo chỉ số độ ghồ ghề quốc tế IRI

22 TCN 277-2001

12

Quy trình kỹ thuật đo độ bằng phẳng mặt đường bằng thước 3m.

22 TCN 16-1979

13

Cọc khoan nhồi – Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu

TCXDVN 236 : 2004

14

Đóng và ép cọc –Tiêu chuẩn thi công nghiệm thu

TCXDVN 286 : 2003

15

Quy trình thi công và nghiệm thu dầm cầu bêtông dự ứng lực

22 TCN 247-1998

16

Quy trình thi công và nghiệm thu cầu cống.

22 TCN 266-2000

17

Quy trình thí nghiệm BTXM

22 TCN 60-1984

18

Quy trình thí nghiệm BTN

22 TCN 62-1984

19

Quy trình thí nghiệm vật liệu đư­ờng nhựa

22 TCN279-2001

20

Tiêu chuẩn kỹ thuật gối cầu cao su cốt bản thộp

AASHTO M251-06-UL

ASTM D4014-03(2007)

21

Tiêu chuẩn kỹ thuật khe co gión

AASHTO M297 - 96

AASHTO M183 - 96

22

Cốt liệu dùng cho bê tông và vữa

TCVN 7572 : 2006

23

Quy trình thí nghiệm bột khoáng chất dùng cho BTN đường.

22 TCN58-1984

24

Đất xây dựng- Các phư­ơng pháp xác định tính chất cơ- lý  của đất trong phòng thí nghiệm.

TCVN 4195 đến 4202-1995

25

Sơn tín hiệu giao thông

22TCN282 đến 285-2001

 

3. Các quy chuẩn, tiêu chuẩn tham khảo.

1

Kết cấu bêtông và bêtông cốt thép toàn khối Quy phạm thi công và nghiệm thu.

TCVN 4453-1995

2

Cát tiêu chuẩn để thử xi măng

TCVN 139 -1991

3

Nư­ớc cho bêtông và vữa

TCVN 4506-1987

4

Chất lượng nước xác định can xi và magiê

TCVN 6201-1995

5

Xi măng - phương pháp lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử

TCVN 4787 - 1989

6

Đất xây dựng

TCVN 5747-1993

7

Đất xây  dựng - Quy phạm thi công và nghiệm thu

TCVN 4447-1987

8

Kết cấu bêtông và bêtông cốt thép lắp ghép

TCVN 4452-1987

9

Thí nghiệm ép 3 cạnh ống cống

AASHTO T280

10

Hợp chất bảo dư­ỡng bê tông

AASHTO M148-1991

11

Thí nghiệm đầm nén  cải tiến

AASHTO T180

12

Thí nghiệm về đ­ương l­ượng cát

ASTM D2419

Ghi chú:

- (*) Tiêu chuẩn này sẽ thay đổi trong thời gian tới, lưu ý để cập nhật.

- Có thể tham khảo tiêu chuẩn "22TCN18-79 Quy trình thiết kế cầu cống theo trạng thái giới hạn" trong thiết kế mở rộng cầu, cống cũ trên tuyến./.

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 3286/QD-BGTVT, QUYET DINH 3286 2008, BO GIAO THONG VAN TAI, TIEU CHUAN DU AN QUOC LO 25, DOAN DAU CAU LE BAC DEO TO NA, PHE DUYET, DANH MUC TIEU CHUAN, DAU TU, GIAO THONG - VAN TAI