19/10/1991 | 5728 Lượt xem |

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 328-HĐBT

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 1991

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI THỊ XÃ ĐÔNG HÀ VÀ THÀNH LẬP LẠI HUYỆN CAM LỘ THUỘC TỈNH QUẢNG TRỊ.

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Quyết định số 64B-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng ngày 12 tháng 9 năm 1981;
Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị và Ban Tổ chức - Cán bộ của Chính phủ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay tách 8 xã của thị xã Đông Hà là: Cam Chinh, Cam Nghĩa, Cam Tuyền, Cam Thuỷ, Cam Thành, Cam Hiếu, Cam Thanh (trừ các thôn Nghĩa An, Thanh Lương chuyển về thị xã Đông Hà quản lý) và Cam Giang (trừ các thôn An Lạc, Đông Lai, Thượng Nghĩa, Đại Độ, Đình Tổ, Thượng Độ, Tây Trì chuyển về thị xã Đông Hà quản lý) để thành lập lại huyện Cam Lộ thuộc tỉnh Quảng Trị.

Sau khi phân vạch, điều chỉnh địa giới:

- Huyện Cam Lộ có 35.199 hécta diện tích tự nhiên và 34.975 nhân khẩu.

Địa giới huyện Cam Lộ: phía đông giáp thị xã Đông Hà; phía tây giáp huyện Hướng Hoá; phía nam giáp huyện Triệu Phong; phía bắc giáp huyện Gio Linh.

- Thị xã Đông Hà có 7.626 hécta diện tích tự nhiên và 60.685 nhân khẩu; bao gồm 5 phường: 1, 2, 3, 4, 5 và 2 xã: Triệu Lương, Triệu Lễ và các thôn Nghĩa An, Thanh Lương, An Lạc, Đông Lai, Thượng Nghĩa, Đại Độ, Đình Tổ, Thượng Độ, Tây Trì.

Địa giới thị xã Đông Hà: phía đông và phía nam giáp huyện Triệu Phong; phía tây giáp huyện Cam Lộ; phía bắc giáp huyện Cam Lộ và huyện Gio Linh.

Điều 2. Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị và Ban Tổ chức - Cán bộ của Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nguyễn Khánh

(Đã ký)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 328-HDBT, QUYET DINH 328-HDBT 1991, HOI DONG BO TRUONG, DIEU CHINH DIA GIOI THI XA, THI XA DONG HA, THANH LAP HUYEN, HUYEN CAM LO, TINH QUANG TRI, BO MAY HANH CHINH