02/12/2005 | 4399 Lượt xem |

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 315/2005/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 02 tháng 12 năm 1998;
Căn cứ Nghị định số 43/2000/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Giáo dục;
Căn cứ Quyết định số 47/2001/QĐ/TTg ngày 04 tháng 4 năm 2001 phê duyệt Quy hoạch mạng lưới trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2001 - 2010;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại tờ trình số 3887/TCCB ngày 16 tháng 5 năm 2005 về việc thành lập Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Công nghiệp Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Công nghiệp Hà Nội.

Điều 2. Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội là cơ sở đào tạo đại học, trực thuộc Bộ Công nghiệp, chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo; trường có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, tài khoản riêng.

Điều 3. Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội hoạt động theo Điều lệ trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số 153/2003/QĐ-TTg ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 315/2005/QD-TTG, QUYET DINH 315 2005, THU TUONG CHINH PHU, DAI HOC CONG NGHIEP HA NOI, TRUONG DAI HOC CONG NGHIEP HA NOI, DAI HOC CONG NGHIEP, THANH LAP, GIAO DUC