31/08/1965 | 4032 Lượt xem |

BỘ NỘI VỤ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 311-NV

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 1965 

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ CHUẨN VIỆC THÀNH LẬP HAI THỊ TRẤN Ở HAI NÔNG TRƯỜNG QUỐC DOANH VÂN LĨNH VÀ PHÚ SƠN THUỘC TỈNH PHÚ THỌ

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ nghị định số 130-CP ngày 29 tháng 9 năm 1961 của Hội đồng Chính phủ, quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Nội vụ;
Căn cứ quyết định số 56-CP ngày 24 tháng 4 năm 1963 của Hội đồng Chính phủ ủy nhiệm cho Bộ Nội vụ phê chuẩn việc phân vạch địa giới có liên quan đến các đơn vị hành chính xã và thị trấn;
Theo đề nghị của Ủy ban hành chính tỉnh Phú Thọ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay phê chuẩn việc thành lập thị trấn ở hai nông trường quốc doanh có tên dưới đây thuộc tỉnh Phú Thọ như sau:

Thị trấn nông trường Vân Lĩnh, trực thuộc huyện Thanh Ba;

Thị trấn nông trường Phú Sơn trực thuộc huyện Thanh Sơn.

Điều 2. Ủy ban hành chính tỉnh Phú Thọ, các ông Chánh văn phòng, và Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
THỨ TRƯỞNG
 
 


Nguyễn Văn Ngọc

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 311-NV, QUYET DINH 311-NV 1965, BO NOI VU, NONG TRUONG QUOC DOANH VAN LINH, NONG TRUONG QUOC DOANH PHU SON, TINH PHU THO, THANH LAP, BO MAY HANH CHINH