06/03/2006 | 3650 Lượt xem |

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 311/2006/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 06 tháng 03 năm 2006 

 

QUYẾT ÐỊNH

V/V NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

 CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH 

Căn cứ Nghị định số 204/2004/NÐ-CP ngày 14.12.2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;
Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT-BNV hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức viên chức;
Xét đề nghị của Sở Giáo dục và dào tạo tại công văn số 1120/SGD-ÐT,TC-CB ngày 18.01.2005 và tờ trình số 156/tTTr-SNV ngày 30.12.2005 của Sở Nội vụ,

QUYẾT ÐỊNH:

Ðiều 1. Nâng bậc lương viên chức: Ngô Thiện Ðức, thuộc: Trường THPT Gia Bình 1 Sở Giáo dục và đào tạo, ngạch: Giáo viên trung học cao cấp, mã số: 15.112, từ bậc: 7, hệ số: 6,04, lên bậc 8: hệ số: 6,38 kể từ ngày 01.01.2006 .

Ðiều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Sở Giáo dục và đào tạo, các đơn vị có liên quan và viên chức Ngô Thiện Ðức căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

CHỦ TỊCH 
Nguyễn Công NgọThông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 311/2006/QD-UBND, QUYET DINH 311, TINH BAC NINH, NANG BAC LUONG TRUOC THOI HAN, CONG CHUC VIEN CHUC, LAO DONG - TIEN LUONG, BO MAY HANH CHINH