13/10/2008 | 5736 Lượt xem |

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 3109/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG CHO DỰ ÁN CẢI TẠO NÂNG CẤP QL3B ĐOẠN XUẤT HOÁ - CỬA KHẨU PÒ MÃ, TỈNH BẮC CẠN VÀ LẠNG SƠN

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

- Căn cứ Luật chất lượng, sản phẩm hàng hoá số 05/2007/QH12 ngày 21/11/2007 của Quốc hội;
- Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
- Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng và Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP;
- Căn cứ Quyết định số 09/2005/QĐ-BXD ngày 7/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành “Quy chế áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài trong hoạt động xây dựng ở Việt Nam” và Quyết định số 35/2006/QĐ-BXD ngày 22/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành bổ sung một số nội dung của Quyết định số 09/2005/QĐ-BXD;
- Căn cứ Quyết định số 25/2005/QĐ-BGTVT ngày 13/5/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành "Quy định về việc áp dụng tiêu chuẩn trong xây dựng công trình giao thông";
- Căn cứ Quyết định số 2704/QĐ-GTVT ngày 16/9/2003 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc lập dự án đầu tư cải tạo nâng cấp QL3B đoạn Xuất Hoá - Cửa khẩu Pò Mã , tỉnh Bắc Cạn và tỉnh Lạng Sơn ;
- Xét đề nghị của Cục Đường bộ Việt Nam tại Tờ trình số 4198/CĐBVN-TĐ ngày 08/10/2008 về việc đề nghị phê duyệt danh mục tiêu chuẩn áp dụng cho dự án cải tạo nâng cấp QL3B đoạn Xuất Hoá - Cửa khẩu Pò Mã , tỉnh Bắc Cạn, tỉnh Lạng Sơn;
- Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1.1. Phê duyệt danh mục tiêu chuẩn áp dụng cho Dự án cải tạo nâng cấp QL3B đoạn Xuất Hoá - Cửa khẩu Pò Mã, tỉnh Bắc Cạn và Lạng Sơn (có danh mục tiêu chuẩn kèm theo).

1.2. Trong quá trình áp dụng các tiêu chuẩn này, các cơ quan, đơn vị áp dụng thấy có điều khoản nào của các tiêu chuẩn nói trên chưa phù hợp, cần điều chỉnh, bổ sung thì đề nghị bằng văn bản qua Cục Đường bộ Việt Nam để tập hợp trình Bộ GTVT xem xét, giải quyết.

Điều 2. Sở GTVT Tuyên Quang căn cứ vào danh mục tiêu chuẩn đã được phê duyệt trong quyết định này và các quy định có liên quan để yêu cầu các đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, các nhà thầu tuân thủ trong quá trình thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, Vụ Kế hoạch đầu tư; Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và CLCTGT, Sở GTVT Tuyên Quang và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận :
- Như điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường

 

DANH MỤC

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG

Kèm theo Quyết định số: 3109/QĐ-BGTVT, ngày 13/10/2008 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc phê duyệt danh mục tiêu chuẩn áp dụng cho Dự án cải tạo nâng cấp QL3B đoạn Xuất Hoá - Cửa khẩu Pò Mã, tỉnh Bắc Cạn và Lạng Sơn.

TT

Tên tiêu chuẩn

Mã hiệu

1

Quy phạm đo vẽ bản đồ

96 TCN 43-90

2

Quy trình khảo sát đường ô tô

22 TCN 263 - 2000

3

Tiêu chuẩn thí nghiệm đất xây dựng

TCVN 4195 đến TCVN 4202 : 1995

4

Quy trình khoan thăm dò địa chất

22 TCN 259 - 2000

5

Tiêu chuẩn kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS

TCXDVN 364: 2006

6

Quy trình khảo sát, thiết kế nền đường ô tô trên nền đất yếu

22 TCN 262 - 2000

7

Quy trình khảo sát địa chất công trình và thiết kế, biện pháp ổn định nền đường vùng có hoạt động trượt, sụt lở

22 TCN 171 - 87

8

Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn

TCXD 226 : 1999

9

Công tác đất - Quy phạm thi công và nghiệm thu

TCVN 4447 : 1987

10

Cốt liệu dùng cho bê tông và vữa

TCVN 7572 : 2006

11

Đất xây dựng - phương pháp lấy bao gói, vận chuyển và bảo quản mẫu

TCXD 2683 : 1991

12

Đất xây dựng - phương pháp chỉnh lý thống kê các kết quả xác định các đặc trưng của chúng

TCXD 74 : 1987

13

Chỉ dẫn kỹ thuật công tác khảo sát địa chất công trình cho xây dựng trong vùng karst

TCXDVN 366 : 2006

14

Quy trình phân tích nước dùng trong công trình giao thông

22 TCN 61 - 1984

15

Khảo sát kỹ thuật phục vụ thi công móng cọc

20 TCN 160 - 1987

16

Quy trình thử nghiệm xác định mô đun đàn hồi chung của áo đường mềm bằng cần đo võng Benkelman

22 TCN 251-98

17

Đường ô tô - yêu cầu thiết kế

TCVN 4054 - 2005

18

Đường giao thông nông thôn - tiêu chuẩn thiết kế

22 TCN 210 - 1992

19

Đường đô thị - Yêu cầu thiết kế

TCXDVN 104 : 2007

20

Quy trình thiết kế áo đường mềm

22 TCN 211 - 06

21

Áo đường cứng đường ô tô - tiêu chuẩn thiết kế

22 TCN 223 - 95

22

Ống BTCT thoát nước (ống cống)

TCXDVN 372 : 2006

23

Quy phạm nối đất và nối không các thiết bị điện

TCVN 4756 : 1989

24

Tiêu chuẩn thiết kế cầu

22 TCN 272 - 05

25

Quy trình thiết kế công trình phụ trợ thi công cầu

22 TCN 200 - 1989

26

Quy trình thiết kế xử lý đất yếu bằng bấc thấm trong xây dựng nền đường

22 TCN 244 - 98

27

Vải địa kỹ thuật trong xây dựng nền đắp trên đất yếu - Tiêu chuẩn thiết kế, thi công và nghiệm thu

22 TCN 248 - 98

28

Thiết kế công trình tính chịu động đất

TCXDVN 375 : 2006

29

Tính toán các đặc trưng dòng chảy lũ

22 TCN 220 - 95

30

Điều lệ báo hiệu đường bộ (*)

22 TCN 237 - 01

31

Cọc khoan nhồi – tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu

TCXDVN 326 : 2004

32

Tiêu chuẩn thiết kế mạng lưới thoát nước

22 TCN 51-84

33

Tải trọng và tác động - tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 2737 : 1995

34

Neo bê tông dự ứng lực T13, T15&D13, D15

22 TCN 267-2000

35

Sợi thép dự ứng lực

ASTM A416M

36

Thanh thép dự ứng lực

ASTM A706M

37

Thép cốt bê tông cán nóng

TCVN 1651 : 1985

38

Móng cọc - tiêu chuẩn thiết kế

TCXD 205 : 1998

39

Tiêu chuẩn kỹ thuật gối cầu cao su cốt bản thép

AASHTO M251-06-UL

ASTM D4014-03(2007)

40

Tiêu chuẩn kỹ thuật khe co giãn

AASHTO M297 - 96

AASHTO M183 - 96

41

Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo đường, đường phố và quảng trường đô thị

TCXDVN 259 : 2001

42

Quy trình đánh giá tác động môi trường

22 TCN 242 - 98

43

Quy hoạch cây xanh sử dụng công cộng trong các đô thị

TCXDVN 262 : 2005

44

Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế thi công

TCVN 4252 : 1988

45

Tiêu chuẩn thiết kế đường ô tô  (phần nút giao thông)

22 TCN 273 - 01

46

Phân cấp kỹ thuật đường thủy nội địa

TCVN 5664 : 1992

47

Tiêu chuẩn vật liệu nhựa đường đặc – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thí nghiệm

22 TCN 279-01

48

Quy trình thí nghiệm xuyên tĩnh (CPT và CPTU)

22 TCN 317 - 2004

49

Đất xây dựng - Phương pháp thí nghiệm hiện trường, thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT)

TCXD 226 : 1999

50

Quy trình thí nghiệm cắt cánh hiện trường

22 TCN 355 - 2006

Ghi chú:

- (*) Tiêu chuẩn này sẽ thay đổi trong thời gian tới, lưu ý để cập nhật.

- Có thể tham khảo tiêu chuẩn "22TCN18-79 Quy trình thiết kế cầu cống theo trạng thái giới hạn" trong thiết kế mở rộng cầu, cống cũ trên tuyến.

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 3109/QD-BGTVT, QUYET DINH 3109 2008, BO GIAO THONG VAN TAI, PHE DUYET, DANH MUC, TIEU CHUAN DU AN NANG CAP QL3B, DOAN XUAT HOA CUA KHAU PO MA, DAU TU, GIAO THONG - VAN TAI