04/07/2011 | 5044 Lượt xem |

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 31/2011/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 04 tháng 7 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ NỘI DUNG VÀ ĐỊNH MỨC CHI CHO CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÁC KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC VÀO CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TỈNH NGHỆ AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Thông tư lịch tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20/10/2010 của liên bộ: Nội vụ và Tài chính về hướng dẫn mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 49/2007/TTLT/BTC-BGD&ĐT ngày 18/5/2007 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính hướng dẫn tạm thời về nội dung, mức chi, công tác tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự các kỳ Olympic quốc tế và khu vực; Thông tư liên tịch số 132/2009/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 29/6/2009 về sửa đổi bổ sung Thông tư liên tịch số 49/2007/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 18/5/2007 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Xét đề nghị của Giám đốc: Sở Nội vụ tại Công văn số 872/SNV-CCVC ngày 23/6/2011; Sở Tài chính tại Công văn số 1067/STC-VP ngày 13/6/2011; Sở Tư pháp tại Báo cáo thẩm định số 715/BC-STP ngày 27/6/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định về nội dung, mức chi cho công tác tổ chức các kỳ thi tuyển công chức vào các cơ quan quản lý nhà nước tỉnh Nghệ An như sau:

1. Nội dung và định mức chi:

TT

Nội dung chi

Mức chi

Ghi chú

1

Thông báo trên Báo Nghệ An hoặc Đài PTTH tỉnh về chỉ tiêu và điều kiện tiêu chuẩn dự thi

Theo thực tế hợp đồng giữa cơ quan tổ chức thi tuyển và Báo Nghệ An hoặc Đài PTTH tỉnh

 

2

Kiểm tra hồ sơ, nhập dữ liệu, gửi thông báo đến các đối tượng dự thi

10.000 đồng/01 hồ sơ

 

3

Xét duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tại Hội đồng thi của tỉnh

6.000 đồng/01 hồ sơ

 

4

Chi họp Hội đồng tuyển dụng, Hội đồng thi tuyển và các cuộc họp khác liên quan đến công tác thi tuyển công chức.

100.000 đồng/người/buổi

 

5

Ra đề thi

 

 

5.1

Ra đề thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

 

 

a

Ra đề thi bằng hình thức thi viết (bao gồm: câu hỏi, đáp án và nội dung tài liệu ôn tập)

Tối đa không quá 2.000.000 đồng/bộ đề

 

b

Ra đề thi bằng hình thức thi trắc nghiệm (bao gồm: câu hỏi, đáp án và nội dung tài liệu ôn tập)

Tối đa không quá 2.000.000 đồng/bộ đề

 

5.2

Ra đề thi môn kiến thức chung, môn tin học và ngoại ngữ (bao gồm: câu hỏi, đáp án, và nội dung tài liệu ôn tập)

Theo thực tế hợp đồng giữa cơ quan tổ chức thi tuyển và đơn vị ra đề

 

6

Chi giảng viên tập huấn, ôn tập cho các thí sinh

300.000 đồng/người/buổi

 

7

Chi thuê phòng thi, địa điểm tập huấn; chuẩn bị lễ khai mạc kỳ thi (loa máy, market, nước uống,…)

Theo thực tế hợp đồng giữa cơ quan tổ chức thi tuyển và đơn vị cho thuê phòng thi

 

8

Tổ chức coi thi: chi phụ cấp trách nhiệm cho Hội đồng/Ban coi thi

 

 

 

+ Chủ tịch Hội đồng

240.000 đồng/người/ngày

 

 

+ Các Phó Chủ tịch

200.000 đồng/người/ngày

 

 

+ Ủy viên, Thư ký, Giám thị

165.000 đồng/người/ngày

 

 

+ Bảo vệ, công an, phục vụ

150.000 đồng/người/ngày

 

9

Thuê địa điểm chấm thi

Theo thực tế hợp đồng giữa cơ quan tổ chức thi tuyển và đơn vị cho thuê địa điểm chấm thi

 

10

Tổ chức chấm thi

 

 

a

Chấm thi bài thi viết

Tối đa 30.000 đồng/bài thi

 

b

Chấm thi trắc nghiệm

5.000 đồng/bài

 

c

Đánh số phách, rọc phách, khớp khách, vào điểm

10.000 đồng/bài thi

 

11

Phúc khảo bài thi:

 

 

a

Chi phụ cấp trách nhiệm cho các cán bộ tham gia phúc khảo bài thi

185.000 đồng/người/ngày

 

b

Chi cho phục vụ chấm phúc khảo bài thi

Thực hiện theo mức chi tổ chức chấm thi

 

12

Chi phụ cấp trách nhiệm cho Hội đồng chấm thi

 

 

 

- Chủ tịch hội đồng

240.000 đồng/người/ngày

 

 

- Các Phó chủ tịch

200.000 đồng/người/ngày

 

 

- Uỷ viên, thư ký

165.000 đồng/người/ngày

 

 

- Bảo vệ, phục vụ

150.000 đồng/người/ngày

 

13

Chi mua vật tư văn phòng phẩm:

- Giấy thi, in ấn tài liệu, biểu mẫu, thẻ đeo cho thành viên Hội đồng thi, thành viên Ban tổ chức kỳ thi, thành viên Ban coi thi, thành viên giám sát kỳ thi;

- Thuê máy Photocopy nhân bản đề thi.

Theo thực tế chi phí (hoá đơn hoặc hợp đồng).

 

2. Mức chi tại quy định này thực hiện cho những ngày thực tế làm việc trong thời gian chính thức tổ chức kỳ thi. Trường hợp một người làm nhiều nhiệm vụ khác nhau trong một ngày thì chỉ được hưởng một mức thù lao cao nhất.

Điều 2. Giao Sở Nội vụ quản lý và sử dụng kinh phí dự thi tuyển công chức theo đúng quy định; phối hợp với Sở Tài chính cân đối nguồn kinh phí thu, chi, trình UBND tỉnh cấp bổ sung từ ngân sách tỉnh nếu nguồn thu không đủ chi theo các định mức quy định trên.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc: Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Đường

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 31/2011/QD-UBND, QUYET DINH 31, TINH NGHE AN, DINH MUC CHI, KY THI TUYEN CONG CHUC, TAI CHINH NHA NUOC