08/10/2009 | 1392 Lượt xem |

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 302/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG AIDS VÀ PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN MA TÚY, MẠI DÂM CỦA ỦY BAN DÂN TỘC

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị định số 60/2008/NĐ-CP ngày 09/05/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;
Căn cứ Quyết định số 50/2007/QĐ-TTg ngày 12/04/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm;
Căn cứ Quyết định số 1279/QĐ-TTg ngày 14/08/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc cử thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm;
Xét đề nghị của : Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ và Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm của Ủy ban Dân tộc (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) gồm các ông, bà có tên sau đây:

 1. Ông Sơn Phước Hoan, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc - Trưởng ban;

 2. Ông Vũ Bá Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền - Phó trưởng ban thường trực;

 3. Ông Nguyễn Trí Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ - Thành viên;

 4. Ông Nguyễn Văn Xuân, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách Dân tộc - Thành viên;

 5. Bà Ma Vân Uyên, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế - Thành viên;

 6. Ông Đặng Hà Lự, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính - Thành viên;

 7. Ông Nguyễn Quang Đức, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương I - Thành viên;

 8. Ông Bùi Văn Lịch, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Dân tộc - Thành viên;

 9. Ông Nguyễn Đắc Bình, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thành viên;

 10. Ông Nguyễn Văn Thảo, Tổng Biên tập Tạp chí Dân tộc - Thành viên;

 11. Ông Cao Cự Tú, Giám đốc Trung tâm Thông tin - Thành viên;

 12. Ông Hoàng Xuân Định, Quyền Tổng biên tập Báo Dân tộc và Phát triển - Thành viên;

 13. Ông Vũ Hữu Hoạt, Chuyên viên chính Vụ Tuyên truyền - Thư ký Ban Chỉ đạo.

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo:

1. Giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc xây dựng kế hoạch hằng năm, dài hạn về công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy mại dâm; Kế hoạch kinh phí đảm bảo cho công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy mại dâm của Ban Chỉ đạo;

2. Giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tổ chức thực hiện nhiệm vụ thuộc chức năng thành viên của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy mại dâm; Chỉ đạo các Vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban Dân tộc có liên quan lập kế hoạch, dự toán kinh phí đảm bảo tổ chức thực hiện nhiệm vụ được phân công về hoạt động phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy mại dâm;

3. Chỉ đạo công tác phối hợp với các cơ quan thường trực, thành viên của Ủy ban Quốc gia thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy mại dâm đến năm 2010. 2020; tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm; theo dõi nắm tình hình, kiểm tra công tác phòng, chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy mại dâm, chống trồng cây có chứa chất ma túy tại các địa phương trọng điểm vùng dân tộc thiểu số;

4. Trưởng ban chỉ đạo có nhiệm vụ xây dựng Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc xem xét, quyết định và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo.

Điều 3. Vụ Tuyên truyền làm nhiệm vụ thường trực, tham mưu giúp việc Ban chỉ đạo;

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 341/QĐ-UBDT ngày 07/11/2008 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm của Ủy ban Dân tộc.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Thủ trưởng các Vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Giàng Seo Phử

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 302/QD-UBDT, QUYET DINH 302 2009, UY BAN DAN TOC, KIEN TOAN BAN CHI DAO, CHI PHONG CHONG AIDS, PHONG CHONG TE NAN MA TUY MAI DAM, BO MAY HANH CHINH, VAN HOA - XA HOI