23/12/1985 | 6905 Lượt xem |

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 284-HĐBT

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 1985

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 284-HĐBT NGÀY 23-12-1985 VỀ VIỆC THÀNH LẬP THỊ XÃ VĨNH AN THUỘC TỈNH ĐỒNG NAI

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Điều 107 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Điều 16 của Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng;
Căn cứ Quyết định số 64-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng ngày 12-9-1981;
Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai và Ban Tổ chức của Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1

Nay thành lập thị xã Vĩnh An thuộc tỉnh Đồng Nai trên cơ sở huyện Vĩnh Cửu và hai lâm trường Hiếu Liêm, Mã Đà của huyện Tân Phú cùng tỉnh.

- Thị xã Vĩnh An gồm 2 phường Trị An, Cây Gáo và 11 xã Bình Hoà, Bình Long, Bình Thạnh, Bình Phước, Bình Y, Đại An, Lợi Hoà, Tân Định, Tân Phú, Tân Triều, Thiện Tân, và hai lâm trường Hiếu Liêm, Mã Đà, Thị xã Vĩnh An có 87843 hécta đất tự nhiên và 45631 nhân khẩu.

Địa giới thị xã Vĩnh An ở phía đông giáp huyện Thống Nhất và thành phố Biên Hoà thuộc tỉnh Đồng Nai; phía Tây giáp huyện Tân Uyên thuộc tỉnh Sông Bé; phía Nam giáp thành phố Biên Hoà thuộc tỉnh Đồng Nai; phía Bắc giáp huyện Đồng Phú thuộc tỉnh Sông Bé và huyện Tân Phú thuộc tỉnh Đồng Nai.

- Huyện Tân Phú sau khi cắt lâm trường Hiếu Liên và Mã Đà để thành lập thị xã Vĩnh An, còn 13 xã và 1 thị trấn.

Địa giới huyện Tân Phú ở phía đông giáp huyện Đức Linh thuộc tỉnh Thuận Hải; phía tây giáp huyện Đồng Phú thuộc tỉnh Sông Bé; phía nam giáp thị xã Vĩnh An và huyện Xuân Lộc thuộc tỉnh Đồng Nai; phía bắc giáp huyện Phước Long thuộc tỉnh Sông Bé và huyện Đa Huoai thuộc tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2

Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai và Ban Tổ chức của Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Đỗ Mười

(Đã ký)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 284-HDBT, QUYET DINH 284-HDBT 1985, HOI DONG BO TRUONG, TINH DONG NAI, THANH LAP THI XA, THI XA VINH AN, THI XA VINH LONG, BO MAY HANH CHINH