14/03/1963 | 5307 Lượt xem |

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 27-CP

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 1963

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP XÃ ĐỒ SƠN THUỘC THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ điều 74 của Hiến pháp quy định quyền hạn của Hội đồng Chính phủ;
Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ và của Ủy ban hành chính thành phố Hải Phòng;
Căn cứ nghị quyết của Hội đồng Chính phủ trong Hội nghị Thường vụ của Hội đồng Chính phủ ngày 06 tháng 03 năm 1963;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay thành lập thị xã Đồ Sơn thuộc thành phố Hải Phòng.

Điều 2. - Thị xã Đồ Sơn bao gồm khu vực Đồ Sơn và hai xã Vạn Sơn, Ngọc Hải.

Điều 3. – Ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Ủy ban hành chính thành phố Hải Phòng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

T.M. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Phạm Văn Đồng

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 27-CP, QUYET DINH 27-CP 1963, HOI DONG CHINH PHU, THANH LAP XA, THI XA DO SON, THANH PHO HAI PHONG, BO MAY HANH CHINH