02/08/2007 | 2195 Lượt xem |

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 27/2007/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 02 tháng 8 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY ĐỊNH VỀ VIỆC THAY ĐỔI, CẢI CHÍNH HỘ TỊCH, XÁC ĐỊNH LẠI DÂN TỘC, XÁC ĐỊNH LẠI GIỚI TÍNH, BỔ SUNG HỘ TỊCH, ĐIỀU CHỈNH HỘ TỊCH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 21/2007/QĐ-UBND NGÀY 28 THÁNG 6 NĂM 2007 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 
Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;
Căn cứ Nghị định số 76/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 3 Điều 10 Quy định về việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch ban hành kèm theo Quyết định số 21/2007/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, như sau:

“Trường hợp có hai hoặc nhiều giấy khai sinh không khớp với nhau về nội dung (khai sinh cùng số hoặc khác số), một số giấy tờ khớp với khai sinh này, một số giấy tờ khớp với khai sinh khác thì giải quyết theo các trường hợp sau:

- Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (gọi tắt là cấp xã) đề nghị Ủy ban nhân dân quận, huyện (gọi tắt là cấp huyện) ra quyết định thu hồi, hủy bỏ giấy khai sinh không có tên trong sổ đăng ký khai sinh. Giấy khai sinh còn lại (có tên trong sổ đăng ký khai sinh) là căn cứ để điều chỉnh các giấy tờ khác.

- Nếu các giấy khai sinh đều có tên trong sổ đăng ký khai sinh thì Ủy ban nhân dân cấp xã đề nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định thu hồi, hủy bỏ các giấy khai sinh cấp sau. Giấy khai sinh còn lại là căn cứ để điều chỉnh các giấy tờ khác.

- Nếu đương sự có các giấy khai sinh đều không có tên trong sổ đăng ký khai sinh thì Ủy ban nhân dân cấp xã đề nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định thu hồi, hủy bỏ và cho đăng ký khai sinh theo quy định của pháp luật.

- Về thẩm quyền thu hồi, hủy bỏ các giấy tờ hộ tịch do Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trái với quy định của pháp luật về đăng ký và quản lý hộ tịch thì thực hiện theo quy định tại Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch (trừ việc đăng ký kết hôn vi phạm về điều kiện kết hôn theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình)”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày và đăng Báo Cần Thơ chậm nhất là 05 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, giám đốc sở, thủ trưởng cơ quan, ban ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, xã, phường, thị trấn có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Thanh Tòng

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 27/2007/QD-UBND, QUYET DINH 27, THANH PHO CAN THO, QUYEN DAN SU