16/07/1965 | 4030 Lượt xem |

BỘ NỘI VỤ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 251-NV

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 1965

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ CHUẨN VIỆC THÀNH LẬP THỊ TRẤN NÔNG TRƯỜNG QUỐC DOANH MƯỜI CHÍN THÁNG NĂM (19-5) TRỰC THUỘC HUYỆN NGHĨA ĐÀN, TỈNH NGHỆ AN

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Nghị định số 130-CP ngày 29-9-1961 của Hội đồng Chính phủ, quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Nội vụ;
Căn cứ Quyết định số 56-CP ngày 24-4-1963 của Hội đồng Chính phủ ủy nhiệm cho Bộ Nội vụ phê chuẩn việc phân vạch địa giới có liên quan đến các đơn vị hành chính xã và thị trấn;
Theo đề nghị của Ủy ban hành chính tỉnh Nghệ An,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay phê chuẩn việc thành lập thị trấn nông trường quốc doanh Mười chín tháng năm (19-5) trực thuộc huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An.

Điều 2. - Ủy ban hành chính tỉnh Nghệ An, các ông Vụ trưởng Vụ chính quyền địa phương và Chánh văn phòng Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Ngọc

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 251-NV, QUYET DINH 251-NV 1965, BO NOI VU, HUYEN NGHIA DAN, TINH NGHE AN, THI TRAN NONG TRUONG QUOC DOANH, THANH LAP, BO MAY HANH CHINH