07/10/2005 | 5254 Lượt xem |

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----- o0o -----

Số: 248/2005/QĐ-TTg

Hà Nội , Ngày 07 tháng 10 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN THÀNH PHỐ MỸ THO, TỈNH TIỀN GIANG LÀ ĐÔ THỊ LOẠI II

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 72/2001/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2001 của Chính phủ về việc phân loại đô thị và cấp quản lý đô thị;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận thành phố Mỹ Tho thuộc tỉnh Tiền giang là đô thị loại II.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, các Bộ trưởng và các Thủ trưởng cơ quan liên quan, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Tiền Giang, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Mỹ Tho chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG  
PHÓ THỦ TƯỚNG
 


 
 
 Nguyễn Tấn Dũng  

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 248/2005/QD-TTG, QUYET DINH 248 2005, THU TUONG CHINH PHU, THANH PHO MY THO, DO THI LOAI II 2, XAY DUNG - DO THI