22/09/1978 | 4103 Lượt xem |

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 241-CP

Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 1978

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHIA MỘT SỐ HUYỆN THUỘC TỈNH PHÚ KHÁNH

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Điều 74 của Hiến pháp năm 1959, quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Chính phủ;
Theo đề nghị của Ban tổ chức của Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Khánh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay phê chuẩn việc chia một số huyện thuộc tỉnh Phú Khánh như sau:

1. Chia huyện Tuy Hòa thành hai đơn vị hành chính lấy tên là huyện Tuy Hòa và thị xã Tuy Hòa.

Huyện Tuy Hòa gồm có các xã: Hòa Trị, Hòa An, Hòa Thắng, Hòa Quang, Hòa Định, Hòa Thành, Sơn Thành, Hòa Bình, Hòa Tân, Hòa Vinh, Hòa Đồng, Phú Lâm, Hòa Hiệp, Hòa Phong, Hòa Xuân, Hòa Thịnh Và Hòa Mỹ.

Thị xã Tuy Hòa gồm có phường 1, phường 2, phường 3, phường 4, phường 5, phường 6, xã Bình Kiến và xã Bình Ngọc.

2. Chia huyện Xuân An thành 2 huyện lấy tên là huyện Tuy An và huyện Đồng Xuân; và chuyển các xã: Sơn Xuân, Sơn Long và Sơn Định của huyện Xuân An về huyện Tây Sơn.

Huyện Tuy An gồm có các xã: An Định, An Lĩnh, An Nghiệp, An Xuân, An Dân, An Thạnh, An Ninh, An Cư, An Hiệp, An Hải, An Hòa, An Mỹ, An Chấn và An Thọ.

Huyện Đồng Xuân gồm có các xã: Xuân Lộc, Xuân Cảnh, Xuân Thịnh, Xuân Thọ, Xuân Lãnh, Xuân Long, Xuân Quang, Xuân Phước, Xuân Sơn, Phú Mỗ và thị trấn Sông Cầu.

Điều 2. Ban tổ chức của Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Khánh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Thanh Nghị

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 241-CP, QUYET DINH 241-CP, HOI DONG CHINH PHU, CHIA HUYEN, TINH PHU KHANH, BO MAY HANH CHINH