28/04/2006 | 4104 Lượt xem |

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 24/2006/QĐ-UBND

Pleiku, ngày 28 tháng 04 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

TÁCH PHÒNG THANH TRA - CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THUỘC SỞ NỘI VỤ THÀNH THANH TRA SỞ VÀ PHÒNG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THUỘC SỞ

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 05/2004/TT-BNV ngày 19/01/2004 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cơ quan chuyên môn giúp Uỷ ban nhân dân quản lý nhà nước về công tác nội vụ ở địa phương; Quyết định số 22/2004/QĐ-UB ngày 23/02/2004 của UBND tỉnh về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế của Sở Nội vụ; Phòng Nội vụ - Lao động cấp huyện; Văn bản số 980/BNV-CCHC ngày 12/4/2006 của Bộ Nội Vụ về việc thành lập Phòng cải cách hành chính thuộc Sở Nội vụ;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tách Phòng Thanh tra - Cải cách hành chính thuộc Sở Nội vụ thành Thanh tra sở và Phòng Cải cách hành chính thuộc Sở.

Giám đốc Sở Nội vụ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra và Phòng Cải cách hành chính thuộc Sở theo đúng quy định.

Điều 2. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc Sở, Ban ngành; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Thế Dũng

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 24/2006/QD-UBND, QUYET DINH 24 2006, TINH GIA LAI, CAI CACH HANH CHINH, SO NOI VU, THANH TRA SO, TACH PHONG THANH TRA, PHONG CAI CACH HANH CHINH SO, BO MAY HANH CHINH