09/08/2010 | 2001 Lượt xem |

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2366/QĐ-UBND

Hạ Long, ngày 09 tháng 08 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ HÌNH THỨC HỖ TRỢ, MỨC HỖ TRỢ TRỰC TIẾP CHO NGƯỜI DÂN THUỘC HỘ NGHÈO VÙNG KHÓ KHĂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THEO QUYẾT ĐỊNH 102/2009/QĐ-TTG NGÀY 07/8/2009 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ Về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn; Thông tư liên tịch số 01/2010/TTLT-UBDT-BTC Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn;
Căn cứ ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Văn bản số 134/HĐND-KTNS ngày 04/8/2010;
Xét đề nghị của Ban Dân tộc tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quyết định hình thức hỗ trợ, mức hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn thuộc tỉnh Quảng Ninh theo Quyết định 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ như sau:

1.1. Hình thức hỗ trợ: Hỗ trợ bằng tiền.

1.2. Mức hỗ trợ:

- Hỗ trợ mức 150.000 đ/người/năm đối với người dân thuộc hộ nghèo ở xã khu vực II, xã biên giới, xã bãi ngang, hải đảo vùng khó khăn;

- Hỗ trợ mức 200.000 đ/người/năm đối với người dân thuộc hộ nghèo ở xã khu vực III vùng khó khăn.

Điều 2.

- Giao Ban Dân tộc làm cơ quan đầu mối, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn theo Quyết định 102/2009/QĐ-TTg.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phê duyệt danh sách người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn trên địa bàn làm căn cứ cấp hỗ trợ theo quy định.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

 

 

TM. UBND TỈNH QUẢNG NINH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nhữ Thị Hồng Liên

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 2366/QD-UBND, QUYET DINH 2366, TINH QUANG NINH, MUC HO TRO TRUC TIEP, HO NGHEO VUNG KHO KHAN, TAI CHINH NHA NUOC, VAN HOA- XA HOI